MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Айламазян Э. К. Гинекология.

Автор: Irina от 27-08-2017, 12:18

Учебник

Айламазян Э. К. Гинекология.


2008г
415с
Учебник предназначен для студентов медицинских вузов и практикующих акушеров-гинекологов.
В учебнике приводятся сведения, касающиеся анатомии и физиологии женских половых органов. Подробно изложены современные данные о методах обследования гинекологических больных. Особое внимание обращено на вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и лечения основных видов гинекологической патологии: нарушений гормональной и репродуктивной функций яичников, воспалительных заболеваний, доброкачественных, предраковых и злокачественных поражений матки и яичников, а также заболеваний, сопровождающихся картиной "острого живота". Рассматриваются вопросы, касающиеся проблемы бесплодного брака и контрацепции. Описаны основные типы гинекологических операций.

 

Цена: 370 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 27-08-2017, 12:18

Смольська Л.Ю., Кісельова О.Г., Латинська мова і основи медичної термінології.

Автор: Irina от 27-08-2017, 11:58

Смольська Л.Ю., Кісельова О.Г., Латинська мова і основи медичної термінології.

Смольська Л.Ю., Кісельова О.Г., Латинська мова і основи медичної термінології.

2008г
360с
Підручник складено з урахуванням вимог Болонської кредитно-модульної системи.
Мета його - навчити студента не лише основ латинської граматики, а й медичної термінології (анатомо-гістологічної, фармацевтичної та клінічної). У підручнику враховано зміни, внесені в останні видання міжнародних анатомічної і гістологічної, а також хімічної номенклатур. Розширено і поглиблено виклад тем клінічної та фармацевтичної термінології. Уміщено цікавий інформативно-пізнавальний матеріал з різних галузей стародавньої медицини.
З розвитком медицини як окремої науки, з остаточним виокремленням медичної термінології послабилися її зв'язки з іншими науками, тому латинська мова - важливий засіб розширення кругозору майбутнього лікаря. У підручнику наведено латинські крилаті вислови, засвоєння яких не лише сприятиме вивченню латинської мови, а й допомагатиме наблизитися до розуміння неповторного та мудрого світу античності. Наприкінці подано таблиці латино-грецьких суфіксів і префіксів, а також кінцевих терміноелементів, латино-український і україно-латинський словники, які відображають лексику, використану у вправах.
Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

 

Цена: 150 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Філімонов В.І., Фізіологія людини.

Автор: Irina от 27-08-2017, 11:57

Філімонов В.І., Фізіологія людини.

Філімонов В.І., Фізіологія людини.


2010р
776с
Пропонований підручник є фундаментальним посібником з фізіології людини. Його підготовано відповідно до програми з нормальної фізіології для вищих медичних навчальних закладів України, а також з урахуванням вимог Болонської конвенції із реформування системи освіти. Під час викладення матеріалу застосовано функціональний принцип, тоді як раніше практикували морфофукціональний підхід. Це дає змогу сформувати більш точне уявлення про взаємозв'язок функцій окремих органів, які становлять функціональні системи організму. Підручник містить розділи для позааудиторного вивчення, а також тести для самоконтролю знань студентів.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, а також для студентів інших вищих навчальних закладів, де вивчають фізіологію людини. Крім того, підручник може бути корисний для лікарів усіх спеціальностей.

 

Цена: 240 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Касевич Н.М., Сестринська справа

Автор: Irina от 27-08-2017, 11:55

Підручник

Касевич Н.М., Сестринська справа


2011р
816стор
У підручнику розглянуті правові та етико-деонтологічні аспекти діяльності медичної сестри. Висвітлені основи анатомії, фізіології, патанатомії і фармакотерапії. Подані алгоритми практичних навичок із усіх клінічних дисциплін. Описані методи надання допомоги пацієнтам з невідкладними станами. Проаналізовані особливості спостереження за пацієнтами різного профілю і догляду за ними.
Підручник містить Етичний кодекс медичної сестри України.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації.

 

Цена: 150грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Петриченко Т.В. Перша медична допомога

Автор: Irina от 27-08-2017, 11:53

Підручник

Петриченко Т.В. Перша медична допомога


2007р
248с
У підручнику відповідно до нової навчальної програми автор описує комплекс заходів і практичних навичок першої долікарської медичної допомоги, яка надається середніми медичними працівниками на місці нещасного випадку, при гострих станах, транспортуванні в лікувальні заклади до прибуття лікаря.
Докладно подано теоретичний і практичний курси першої медичної допомоги.
Зокрема викладено завдання і загальні принципи надання першої медичної допомоги, види пов'язок та правила їх накладання, види і способи проведення іммобілізації і транспортування потерпілих, принципи і методи реанімації, види ран, кровотеч, ушкоджень тканин, кісток, суглобів і принципи спинення кровотеч різними способами, профілактику травматичного шоку.
Дохідливо описано клінічні прояви нещасних випадків, отруєнь, а також надання першої медичної допомоги в практиці фельдшера-лаборанта (санітарного фельдшера) і медичної сестри.
За кредитно-модульною системою наведено ситуаційні задачі для самоконтролю, тести і відповіді.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за спеціальностями "Медико-профілактична справа" та "Лабораторна діагностика".
СТИСЛИЙ ЗМІСТ:
І. ТЕХНІКА НАКЛАДАННЯ ПОВ'ЯЗОК - ДЕСМУРГІЯ
ІІ. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ КРОВОТЕЧАХ
ІІІ. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОРАНЕННЯХ
ІV. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ЗАКРИТИХ
УШКОДЖЕННЯ М'ЯКИХ ТКАНИН, СУГЛОБІВ
ТА КІСТОК. ТРАВМАТИЧНИЙ ШОК
V. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ
ТА ОБМОРОЖЕННЯХ
VI. РЕАНІМАЦІЯ: ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
VII. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ НЕЩАСНИХ
ВИПАДКАХ, ОТРУЄННЯХ, ГОСТРИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

 

Цена: 120 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Ярыгин В.Н., Глинкина В.В., Волков И.Н. Биология. В 2-х томах.

Автор: Irina от 27-08-2017, 11:46

Ярыгин В.Н., Глинкина В.В., Волков И.Н. Биология. В 2-х томах.

Ярыгин В.Н., Глинкина В.В., Волков И.Н. Биология. В 2-х томах.

1296с
В учебнике изложен курс биологии для студентов медицинских вузов. Охарактеризованы сверхновые биологические (биомедицинские) дисциплины - геномика, протеомика, метаболомика, биология живых систем, освещены основные свойства жизни, приведены основные гипотезы происхождения жизни. Биологические основы жизнедеятельности и развития живых форм, включая человека, рассмотрены в соответствии с всеобщими уровнями организации жизни. Определены принципиальные события, обусловливающие эволюционный процесс на молекулярно-генетическом, клеточном, онтогенетическом (1-й том), популяционно-видовом и биогеоценотическом (2-й том) уровнях организации жизни. Изложены особенности проявления общебиологических закономерностей в индивидуальном развитии и популяциях людей, их значимость для медицинской практики.
Особое внимание уделено биосоциальной сущности человека и его роли во взаимоотношениях с природой, а также вопросам общей экологии и экологии человека. В области частной экологии детально рассмотрены вопросы медицинской паразитологии. Рассмотрены современные представления об антропогенезе, человеческих расах и расогенезе, об адаптивных (экологических) типах людей.
Учебник предназначен студентам медицинских вузов.

 

Цена: 1450 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

В. П. Пішак, Ю. І. Бажора Медична біологія.

Автор: Irina от 27-08-2017, 10:38

В. П. Пішак, Ю. І. Бажора Медична біологія.

В. П. Пішак, Ю. І. Бажора Медична біологія.

2009р
608с
Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з медичної біології, затвердженої МОЗ України (2005 р.). У підручнику міститься історична довідка про вклад вітчизняних учених у розвиток біологічної науки. Викладено основні відомості про біологічні основи життєдіяльності людини, клітинний, популяційно-видовий, біосферний рівні організації життя та місце людини у ньому. Особливу увагу приділено спадковій патології та паразитарним хворобам людини.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики.

 

Цена: 400 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Гайворонский И.В. Остеология

Автор: Manager от 27-08-2017, 10:36

Гайворонский И.В.   Остеология Остеология - это первый раздел, с которого начинается изучение анатомии человека. Он является наиболее трудным, так как включает огромное количество конкретных анатомических образований. Последние необходимо правильно назвать на русском и латинском языках, показать на анатомическом препарате. Данное пособие предусматривает систематизацию знаний, полученных на лекциях и практических занятиях. Для краткости изложения основные части костей приведены под определенным номером, а имеющиеся на них образования отделены дефисом и написаны в именительном падеже. Латинские термины даны без сокращений, поскольку в первом семестре очень важным аспектом обучения является усвоение анатомической терминологии. Текст сопровождается информативными иллюстрациями, на которых показаны все необходимые анатомические образования. При изложении частных вопросов особое внимание обращено на правильную ориентацию костей по отношению к анатомической стойке (вертикальное положение тела, кисти развернуты ладонями вперед). Пособие подготовлено в соответствии с требованиями учебной программы по анатомии человека для высших учебных медицинских заведений. В нем содержатся основные данные по анатомии костной системы. Выражаю уверенность, что сведения, представленные в данном пособии, будут способствовать успешному изучению материала по учебнику, позволят качественно подготовиться к зачету и экзамену, представляют хорошую основу для самоконтроля и компьютерного тестирования.

 

Цена: 110 рн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Виктор Труш Первый миллион ВРАЧЕБНОЙ практикой

Автор: Manager от 27-08-2017, 10:32

Виктор Труш  Первый миллион  ВРАЧЕБНОЙ практикой Каждый выпускник медицинского ВУЗа мечтает о достойной оплате своего труда. Книга "Первый миллион ВРАЧЕБНОЙ практикой" восполняет проблемы в медицинском образовании, предлагая практическое руководство для осуществления соей мечты быть богатым и успешным врачом. В книге Вы найдете полезные советы и практические инструменты для достижения своей финансовой цели.

 

Цена: 250 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

М. Сапин Нормальная анатомия человека. Учебник в 2 книгах

Автор: Manager от 27-08-2017, 10:11

М. Сапин  Нормальная анатомия человека. Учебник в 2 книгах В первой книге данного учебного пособия рассматривается нормальная анатомия клетки, тканей, опорно-двигательного и мышечного аппаратов, а также внутренних органов.
Описание каждой системы завершается анатомической номенклатурой.
Во второй книге данного учебного пособия представлена функциональная систематическая анатомия человека, а именно: мочеполовой аппарат, органы кроветворения и имунной (лимфоидной) системы, лимфатическая система, эндокринные железы (железы внутренней секреции), нервная система (неврология), органы чувств.
Описание каждой системы завершается анатомической номенклатурой.
Для студентов медицинских вузов, а также студентов, обучающихся по направлениям и специальностям в области биологии, педагогики, психологии, антропологии, экологии, физической культуры и спорта. Учебник будет полезен для преподавателей вузов, аспирантов, научных работников, учителей биологии школ, лицеев, гимназий и колледжей.

 

Цена: 900 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас