MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Люта В.А. Мікробіологія.

Автор: Irina от 26-08-2017, 11:32

Люта В.А. Мікробіологія.

Люта В.А. Мікробіологія.

2008р
456с
Підручник підготовлено відповідно до програми з мікробіології для студентів вищих медичних навчальних закладів зі спеціальності "Сестринська справа" та вимог Болонського процесу. На науковому і методичному рівні узагальнено та висвітлено сучасні погляди на класифікацію, морфологію та фізіологію мікроорганізмів, механізми їх взаємодії з макроорганізмом і формування імунної відповіді, а також питання патогенезу, мікробіологічної діагностики, специфічної профілактики та раціональної антимікробної терапії.
Розроблено алгоритми виконання професійних практичних навичок, тести, ситуаційні задачі, надано рекомендації щодо проведення модульного контролю знань, умінь і практичних навичок студентів.

 

Цена: 230 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Ткаченко С.К. Пацюрко Р.І. Педіатрія с курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики.

Автор: Irina от 26-08-2017, 11:24

Підручник

Ткаченко С.К. Пацюрко Р.І. Педіатрія с курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики.


2010р
520с
Для студентів вищих навчальних закладів 1-3 рівнів акредитації.
У підручнику викладено основні завдання педіатричної служби України. Висвітленні питання етики, деонтології і професійних якостей фельдшера і акушерки, роль фельдшера в організації профілактичної та лікувальної допомоги дітям. Зроблено акцент на анатомо-фізіологічних особливостях новонародженої, недоношеної дитини і догляді за нею. Викладено питання вигодовування грудної дитини і харчування дітей старшого віку. Описано етіологію. Патогенез і клінічну картину, ускладнення, діагностику, лікування і профілактику основних соматичних та інфекційних хвороб дитячого віку, принципи догляду за хворою дитиною, надання невідкладної допомоги на до госпітальному етапі і у стаціонарі. Окремі розділи підручника присвячено організації роботи фельдшерсько-акушерського пункту, найуживанішим лікарським засобам у практичній діяльності фельдшера, обсягу профілактичної та лікарської допомоги дітям, питання диспансеризації.

 

Цена: 220 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 26-08-2017, 11:24

Бочков Н.П. Наследственные болезни + CD. Национальное руководство

Автор: Irina от 26-08-2017, 10:08

Бочков Н.П. Наследственные болезни + CD. Национальное руководство

Бочков Н.П. Наследственные болезни + CD. Национальное руководство


2012г
936с
Национальные руководства - первая в России серия практических руководств по основным медицинским специальностям, включающих всю основную информацию, необходимую врачу для непрерывного последипломного образования. Национальное руководство "Наследственные болезни" содержит актуальную, современную информацию о геноме человека, общих вопросах медицинской генетики, клинической генетике. Руководство состоит из двух частей, в которых излагаются теоретические и клинические вопросы медицинской генетики. В первой части представлены новейшие данные по теоретическим вопросам медицинской генетики. Сведения об организации и функциях генома, генов и хромосом изложены в понятной для врачей форме, но без излишнего упрощения. Во второй части представлены вопросы клинической генетики, а именно методы диагностики наследственных болезней (от клинического уровня до секвенирования ДНК и РНК), принципов лечения и профилактики отдельных нозологических форм. Поскольку в национальных руководствах по другим специальностям описаны многочисленные наследственные болезни, на них можно найти ссылки [см. "Перечень наследственных болезней (синдромов), описание которых представлено в других национальных руководствах" на компакт-диске]. Приложение к руководству на компакт-диске включает более полную информацию по некоторым главам, электронную версию руководства, обширный иллюстративный материал, приложения, перечень наследственных болезней, описанных в других руководствах, фармакологический справочник. В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецензентов принимали участие ведущие ученые разных специальностей: генетики, иммунологи, невропатологи, фармакологи, онкологи и другие специалисты. Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования. Руководство предназначено для врачей-генетиков, врачей лаборантов-генетиков, врачей смежных специальностей, интернов, ординаторов, аспирантов, особенно по таким дисциплинам, как педиатрия, акушерство-гинекология, нервные болезни.

 

Цена: 1200 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Пальцев М.А., Кактурский Л.В., Зайратьянц О.В. Патологическая анатомия. Национальное руководство + CD

Автор: Irina от 25-08-2017, 15:10

Пальцев М.А., Кактурский Л.В., Зайратьянц О.В. Патологическая анатомия. Национальное руководство + CD

Пальцев М.А.,  Кактурский Л.В.,  Зайратьянц О.В. Патологическая анатомия. Национальное руководство + CD


2011г
1264с
Национальное руководство по патологической анатомии — единственное такого рода издание в отечественной литературе. В его подготовке в качестве авторов- составителей участвовали ведущие патологоанатомы страны. Представленные в нем материалы основаны на современных достижениях медицинской науки. Общим и объединяющим началом всего руководства является традиционная для отечественной патологической анатомии клинико-анатомическая направленность. Большой удельный вес в руководстве занимает онкоморфология, что объясняется клинической значимостью этой стороны работы патологоанатомов — клинических патологов — для прижизненной морфологической диагностики. Руководство структурировано согласно действующей Международной классификации болезней десятого пересмотра, в отдельные главы выделены важные для практической работы разделы: номенклатура и классификация болезней, правила формулировки патологоанатомического диагноза и исследования биопсийного материала. Отдельные главы посвящены таким социально значимым проблемам, как алкогольная болезнь и ятрогении. Предназначено врачам-патологоанатомам, врачам других специальностей, клиническим интернам и ординаторам, аспирантам, студентам старших курсов медицинских вузов.

 

Цена: 950 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Френк Неттер Атлас анатомії людини (4-е видання)

Автор: Irina от 25-08-2017, 12:50

Френк Неттер Атлас анатомії людини (4-е видання)

Френк Неттер Атлас анатомії людини (4-е видання)

2009р
616с
Четверте видання (українсько-латинське). складається з 8 розділів, побудованих відповідно до топографічного принципу. його можуть вик. студенти, що вивчають як топографічну так і нормальну анатомію людини. Четверте видання відрізняється від попередніх включенням рентгенограм, комп'ютерно-томографічних знімків, комп'ютерно-томографічних ангіограм і магнітно-резонансних знімків, що зумовлено важливістю діагностичних знімків у клінічній анатомії і медицині. Висока якість і наочність ілюстраці, а також багаторічний досвід використання цього атласу студентами, викладачами і лікарями-практиками за кордоном, стали передумовами перекладу укр. та лат.мовами 4-го видання "Атласу анатомії людини"
Тверда палітурка. Великий формат.

 

Цена: 2100 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Вялов С.С. Неотложная помощь: практическое руководство.

Автор: Irina от 25-08-2017, 12:26

Вялов С.С. Неотложная помощь: практическое руководство.

Вялов С.С. Неотложная помощь: практическое руководство.


2012г
192с
Руководство содержит новые сведения об оказании помощи при наиболее частых неотложных состояниях. Все разделы руководства представлены в виде наглядных материалов – кратких структурных логических блоков, при этом соблюдаются требования действующих стандартов по неотложной помощи. Форма руководства и указатели к нему позволят по ключевому слову найти нужное неотложное состояние.
Нормативно-правовую базу настоящего руководства составили отраслевые стандарты, утвержденные приказами Минздравсоцразвития РФ и департамента здравоохранения г. Москвы за период с 2006-го по 2011г и Клинические рекомендации.
Книга переиздается с 1985г и традиционно содержит две части и приложения: помощь по всем специальностям; отдельно выделен раздел по отравлениям и приложения. По многочисленным пожеланиям врачей, студентов и преподавателей медицинских вузов форма и объем книги были сохранены – они позволяют врачу быстро найти ответы на возникающие вопросы.
Для врачей всех специальностей, врачей – слушателей факультетов последипломного образования, аспирантов, ординаторов и студентов старших курсов медицинских вузов.
Карманный формат издания.

Содержание и фрагмент книги

 

Цена: 100 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология (9-е издание)

Автор: Irina от 25-08-2017, 12:22

Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология

Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология (9-е издание)Учебное пособие
2013г
928с
Издание рассчитано на студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, врачей-интернов и стоматологов-практиков.
Пособие посвящено современным стоматологическим материалам, инструментам, а также методикам и технологиям их клинического применения. В первой части детально рассмотрены вопросы препарирования кариозных полостей и пломбирования (реставрации) зубов с использованием современных методов обезболивания, инструментов, пломбировочных материалов и адгезивных систем, подробно описаны методики их клинического применения. Во второй части пособия изложены вопросы, касающиеся эндодонтического лечения постоянных зубов, приведено описание применяемых для этой цели инструментов, медикаментозных препаратов, методик инструментальной обработки и пломбирования корневых каналов. Третья часть посвящена вопросам диагностики и лечения заболеваний пародонта. Впервые в пособие включена специальная глава, посвященная врачебной тактике при эрозивно-язвенных поражениях губ, языка и слизистой оболочки рта. В книге 75 таблиц, 570 рис., библиография 51 название.
Издание 9-е, переработанное и дополненное.

 

Цена: 500 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 25-08-2017, 12:22

Нейматов Э.М., Сабинин С.Л. Настольная книга остеопата. Основы биомеханики движения тела.

Автор: Irina от 25-08-2017, 12:09

Нейматов Э.М., Сабинин С.Л. Настольная книга остеопата. Основы биомеханики движения тела.

Нейматов Э.М., Сабинин С.Л. Настольная книга остеопата. Основы биомеханики движения тела.


2012г
480с
Биомеханика — наука о законах механического движения в живых системах. Задачей книги «Настольная книга остеопата» является раскрытие природы человеческого тела и его механизмов как в подвижности, так и в стабильности, с подробным разбором суставной структуры и мышечной функции. Основным в данном издании является раздел биомеханики, в котором тело рассматривается как система костных рычагов. Через изучение биомеханики возможно осмыслить физические принципы, управляющие телом, и силы, действующие на него, что поможет приблизиться к пониманию структуры и функции отдельных его компонентов.
Для остеопатов и врачей любых специальностей, интересующихся биомеханикой и взаимосвязями структуры и функции: ортопедов, травматологов, мануальных терапевтов, неврологов и специалистов по физической реабилитации, а также для всех тех, кто интересуется телесно-ориентированными практиками.

 

Цена: 330 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Брико Н.И. Эпидемиология. Учебник в 2 томах

Автор: Manager от 24-08-2017, 14:54

Брико Н.И. Эпидемиология. Учебник в 2 томах Рассмотрены основные проблемы общей эпидемиологии, эпидемиологии и профилактики актуальных инфекционных и паразитарных, внутрибольничных и массовых неинфекционных болезней человека. Современные представления об эпидемиологии, надзоре и профилактике болезней изложены с акцентом на патологии, наиболее актуальные для здравоохранения России вследствие их высокой распространенности, социально-экономической значимости, тенденции к ухудшению эпидемической обстановки.

Для студентов медико-профилактических факультетов медицинских высших учебных заведений.

 

Цена: 1300 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Гарстукова Л.Г. Наглядная гистология

Автор: Manager от 24-08-2017, 14:45

Гарстукова Л.Г.  Наглядная гистология При создании данного учебного пособия авторы ставили цель облегчить усвоение материала учебника, атласа и лекций, изданными ранее кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии ММА им. И.М.Сеченова, и помочь сформировать основное представление о морфофункциональных особенностях органов и их тканевом составе. Читатель найдет в данном пособии упрощенный для понимания и заучивания материал, иллюстрированный более чем 300 рисунками и схемами. Кроме того, в состав пособия входит атлас цветных микрофотографий, полученных со срезов различных органов. Это даст возможность обучаемому осуществлять самоконтроль, сравнивая схему строения ткани и органа с их микрофотографией. Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов. Для студентов медицинских и биологических вузов.

 

Цена: 400 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас