MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Набойченко В.Н., Биндюкевич В.Н. Здоровье без лекарств и мануальная терапия.

Автор: Irina от 29-08-2017, 12:01

Набойченко В.Н., Биндюкевич В.Н. Здоровье без лекарств и мануальная терапия.


2007г
260с
Опираясь на основы философии и медицины многих культур и народов, авторы книги излагают свое видение причин возникновения недугов и болезней. Дается много практических советов из народной медицины и мануальной терапии для долголетия и повышения жизненного тонуса. Предназначена для медицинских работников с целью повышения их квалификации и обогащения знаниями, необходимыми в практической работе, а также представит интерес для широкого круга читателей

 

Цена: 60 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Краснопольский В.И., Буянова С.Н., Щукина Н.А., Попов А.А. Оперативная гинекология.

Автор: Irina от 27-08-2017, 15:24

Краснопольский В.И., Буянова С.Н., Щукина Н.А., Попов А.А. Оперативная гинекология.

Краснопольский В.И., Буянова С.Н., Щукина Н.А., Попов А.А. Оперативная гинекология.

2013г
320с
Содержание и фрагмент книги "Оперативная гинекология"
Книга посвящена хирургическому лечению различных гинекологических заболеваний. Представлена анатомия женских половых органов, передней брюшной стенки, тазового дна. Особое внимание уделено определению показаний к операции, принципам выбора доступа, объема хирургического вмешательства, классическим, инновационным хирургическим технологиям, профилактике интра- и послеоперационных осложнений. Предназначена для врачей акушеров-гинекологов, урологов, проктологов, а также для студентов старших курсов медицинских институтов.
Цветные иллюстрации.
Краснопольский В.И., Буянова С.Н., Щукина Н.А., Попов А.А. Оперативная гинекология.

 

Цена: 1000 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Амосова К.М. Внутрішня медицина. У 3-х томах, том 2.

Автор: Irina от 27-08-2017, 15:17

Амосова К.М. Внутрішня медицина. У 3-х томах, том 2.

Амосова К.М. Внутрішня медицина. У 3-х томах, том 2.


2009р
1088с
Другий том підручника “Внутрішня медицина” містить три розділи, в яких висвітлені хвороби органів дихання, хвороби нирок і ревматичні хвороби. У підручнику наведені сучасні уявлення про основні захворювання і синдроми зазначених розділів внутрішньої патології, їх етіопатогенез та епідеміологію, використані найбільш відомі та авторитетні вітчизняні і зарубіжні класифікації хвороб. У простій і доступній формі розглядаються питання клінічної картини, діагностики і дифе-ренціальної діагностики конкретних захворювань, їх профілактики та лікування на підставі даних доказової медицини і клінічної епідеміології, з урахуванням останніх стандартів та рекомендацій американських, європейських і вітчизняних наказів і протоколів МОЗ України щодо надання медичної допомоги хворим, власного досвіду авторів. Дається детальна фармакологічна характеристика основ-них груп медикаментозних препаратів, які використовуються в практичній діяльності сучасного лікаря, а глава “Медикаментозна хвороба” містить опис можливих побічних дій цих препаратів, що дає змогу здійснювати найбільш адекватне і раціональне лікування конкретного хворого.
Уперше в навчальній літературі на сучасному рівні описані хронічне обструктивне захворю-вання легень, хронічна хвороба нирок, остеопороз та інші метаболічні захворювання кісток, з яки-ми щодня зустрічаються лікарі широкого профілю у своїй практичній діяльності.
Для студентів IV—VI курсів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, а також лікарів-початківців, насамперед терапевтів.

 

Цена: 320 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Фліс П.С., Власенко А.З., Бібік А.М., Іожиця К.Д. Технологія виготовлення щелепно-лицевих конструкцій.

Автор: Irina от 27-08-2017, 15:15

Фліс П.С., Власенко А.З., Бібік А.М., Іожиця К.Д. Технологія виготовлення щелепно-лицевих конструкцій.

Фліс П.С., Власенко А.З., Бібік А.М.,     Іожиця К.Д. Технологія виготовлення щелепно-лицевих конструкцій.


2010р
248с
У підручнику висвітлено питання з історії розвитку ортопедичної стоматології, подано відомості про анатомічну будову і функції органів зубо-щелепного апарату людини. Описано характеристику та технологічний порядок виготовлення щелепно-лицевих протезів, техніку безпеки під час роботи. Приділено увагу питанням реабілітації пацієнтів із щелепно-лицевою патологією.
Підручник містить словник основних медичних термінів і понять, які були використані у навчальному матеріалі, що допомагає систематизувати набуті знання і навички.
Матеріал підручника структуровано за освітньо-професійною програмою підготовки молодших спеціалістів з напряму 1101 "Медицина", спеціальності 5.12010106 "Стоматологія ортопедична" за кваліфікацією "Зубний технік".
Для студентів стоматологічних відділень вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації, слухачів відділень післядипломної освіти і зубних техніків з практичної охорони здоров'я.

 

Цена: 80 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Труфанов Г .Е. Лучевая диагностика инфекционных и воспалительных заболеваний позвоночника (Конспект лучевого диагноста)

Автор: Irina от 27-08-2017, 15:06

Труфанов Г .Е. Лучевая диагностика инфекционных и воспалительных заболеваний позвоночника (Конспект лучевого диагноста)

Труфанов Г .Е. Лучевая диагностика инфекционных и воспалительных заболеваний позвоночника (Конспект лучевого диагноста)


2011г
256с
Руководство посвящено описанию лучевой семиотики инфекционных и воспалительных заболеваний позвоночника, в котором представлены данные традиционной рентгенографии, КТ и МРТ. Даются рекомендации по тактике лучевого исследования, приводится дифференциальная диагностика. Рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, морфологии и клинические проявления заболеваний. В конце подразделов, посвященных описанию отдельных нозологических форм, представлены иллюстрации. Для специалистов по лучевой диагностике, врачей смежных специальностей, работающих в вертебрологии. Руководство может быть рекомендовано для подготовки в системе последипломного профессионального образования.

 

Цена: 220 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Труфанов Г.Е., Рудь С.Д., Багненко С.С., Лыткина С.И. Лучевая диагностика заболеваний желчевыводящих путей (Конспект лучевого диагноста)

Автор: Irina от 27-08-2017, 14:39

Труфанов Г.Е., Рудь С.Д., Багненко С.С., Лыткина С.И. Лучевая диагностика заболеваний желчевыводящих путей (Конспект лучевого диагноста)

Труфанов Г.Е., Рудь С.Д., Багненко С.С., Лыткина С.И. Лучевая диагностика заболеваний желчевыводящих путей (Конспект лучевого диагноста)


2011г
224с
В руководстве изложена нормальная лучевая анатомия желчевыводящих путей по данным рентгенологического исследования, КТ, МРТ и УЗИ. Вторая глава посвящена описанию лучевой семиотики наиболее часто встречающихся заболеваний и повреждений желчевыводящих путей, в которой представлены данные рентгенологического исследования, КТ и МРТ. Даются рекомендации по тактике лучевого исследования, приводится дифференциальная диагностика. Рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, морфологии и клинические проявления заболеваний. В конце каждого подраздела, посвященного описанию отдельных нозологических форм, представлены иллюстрации. Для специалистов по лучевой диагностике, врачей смежных специальностей, специализирующихся в области гепатологии. Руководство может быть рекомендовано для подготовки в системе последипломного профессионального образования.

 

Цена: 140 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Переводчикова Н.И. (под ред. ) Руководство по химеотерапии опухолевых заболеваний. 3-е издание

Автор: Irina от 27-08-2017, 14:34

Переводчикова Н.И. (под ред. ) Руководство по химеотерапии опухолевых заболеваний. 4-е издание

Переводчикова Н.И. (под ред. ) Руководство по химеотерапии опухолевых заболеваний. 3-е издание2017г
512с
Настоящее издание классического руководства по химиотерапии (предыдущее издание вышло в 2005 г.) полностью переработано и дополнено информацией о новых противоопухолевых лекарственных средствах, вошедших в клиническую практику за последние 5 лет, в частности о молекулярно-нацеленных (таргетных) препаратах.

Книга содержит сведения о принципах противоопухолевой химиотерапии, о лекарственных препаратах противоопухолевого действия, а также о методиках химиотерапии основных онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей.

Представлены схемы лечения отдельных нозологических форм злокачественных новообразований. наряду с клиническими классификациями представлена характеристика стадий отдельных заболеваний по системе TNM. Описаны побочные эффекты и осложнения химиотерапии, их предупреждение и лечение.

Для онкологов, гематологов и врачей других специальностей, занимающихся лечением злокачественных опухолей.

 

Цена: 650 грн | Наличие: уточняйте | Оформить заказ сейчас

Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Кулаков А.А. Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи.

Автор: Irina от 27-08-2017, 13:58

Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Кулаков А.А. Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи.

Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Кулаков А.А. Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи.

2010г
528с
В учебнике представлена современная информация по топографической анатомии и оперативной хирургии челюстно-лицевой области для студентов стоматологических факультетов. Материал содержит большое количество цветных иллюстраций, показывающих послойное строение различных анатомических областей и этапы оперативных вмешательств в них. Каждая глава заканчивается списком тестовых заданий для самостоятельного контроля, позволяющих студентам оценить степень своей подготовки по данному разделу. Настоящее издание составлено в соответствии с учебной программой по топографической анатомии и оперативной хирургии для студентов высших медицинских учебных заведений и государственным образовательным стандартом по специальности «стоматология». Книга предназначена студентам медицинских вузов и практикующим врачам.

 

Цена: 350 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 27-08-2017, 13:58

Труфанов Г. Е. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений височной кости (Конспект лучевого диагноста)

Автор: Irina от 27-08-2017, 13:55

Труфанов Г. Е. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений височной кости (Конспект лучевого диагноста)

Труфанов Г. Е. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений височной кости (Конспект лучевого диагноста)


2011г
288с
В руководстве изложена нормальная лучевая анатомия височных костей по данным рентгеноло-гического исследования и КТ. Вторая глава посвящены описанию лучевой семиотики наиболее часто встречающихся заболеваний и повреждений височной кости, в которой представлены данные рентгенологического исследования, КТ и МРТ. Даются рекомендации по тактике лучевого исследования, приводится дифференциальная диагностика. Рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, морфологии и клинические проявления заболеваний. В конце подразделов, посвященных описанию отдельных нозологических форм, представлены иллюстрации. Для специалистов по лучевой диагностике, оториноларингологов и нейрохирургов. Руководство может быть рекомендовано для подготовки в системе последипломного профессионального образования.

 

Цена: 240 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Кроненберг Г.М. Заболевания коры надпочечников и эндокринная артериальная гипертензия. Серия "Эндокринология по Вильямсу".

Автор: Irina от 27-08-2017, 13:52

Кроненберг Г.М. Заболевания коры надпочечников и эндокринная артериальная гипертензия. Серия "Эндокринология по Вильямсу".

Кроненберг Г.М. Заболевания коры надпочечников и эндокринная артериальная гипертензия. Серия "Эндокринология по Вильямсу".

2010г
210с
В книге представлены две главы из фундаментального руководства «Эндокринология по Вильямcу», посвященные заболеваниям коры надпочечников и эндокринной гипертензии. Вниманию читателей предлагаются великолепные обзорные статьи, в которых полностью освещены проблемы функционирования коры надпочечников и этиология эндокринной гипертензии, нарушения функции надпочечников, влекущие за собой развитие сопутствующих заболеваний; рассмотрены новейшие методы лечения. Руководство предназначено для студентов медицинских вузов, ординаторов, интернов и аспирантов, специализирующихся на лечении эндокринологических расстройств, нарушений функций коры надпочечников в частности. Его могут использовать также врачи общей практики первичного звена медицинской помощи, чтобы глубже ознакомиться с эндокринологическими заболеваниями.

 

Цена: 200 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 27-08-2017, 13:52