MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Запорожан В.М.,Том 2: Неонатологія.

Автор: Irina от 30-03-2018, 14:27

Акушерство та гінекологія: У 4 т. Том 2: Неонатологія.

Запорожан В.М.,Том 2: Неонатологія.

2013р
928с
Розгляд у національному підручнику одночасно проблем акушерства, гінекології і неонатології ґрунтується на історичному взаємозв'язку цих дисциплін, а також враховує сучасну єдність підходів до надання медичної допомоги новонародженим в акушерських стаціонарах, перинатальних центрах і спеціалізованих неонатологічних відділеннях дитя­чих лікарень. Національний підручник відповідає програмам з дипломної та післядиплом­ної освіти лікарів за спеціальністю «Неонатологія».
У підручнику висвітлено питання організації медичної допомоги новонародженим, фізіології та патології плода і новонародженої дитини. Систематизовано інформацію про основні патологічні стани і захворювання в неонатальний період. Викладено принципи ме­дикаментозного лікування й інтенсивної терапії новонароджених.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів- інтернів, курсантів післядипломного навчання, лікарів і науковців.

 

Цена: 400 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Запорожан В.М. Акушерство та гінекологія: У 4 т. — Т. 2: Неонатологія

Автор: Irina от 28-03-2018, 11:41

Запорожан В.М. Акушерство та гінекологія: У 4 т. — Т. 2: Неонатологія

Запорожан В.М. Акушерство та гінекологія: У 4 т. — Т. 2: Неонатологія

2013р
938с
Національний підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Затверджено МОЗ і МОН
Розгляд у національному підручнику одночасно проблем акушерства, гінекології і неонатології ґрунтується на історичному взаємозв'язку цих дисциплін, а також враховує сучасну єдність підходів до надання медичної допомоги новонародженим в акушерських стаціонарах, перинатальних центрах і спеціалізованих неонатологічних відділеннях дитя­чих лікарень. Національний підручник відповідає програмам з дипломної та післядиплом­ної освіти лікарів за спеціальністю «Неонатологія».
У підручнику висвітлено питання організації медичної допомоги новонародженим, фізіології та патології плода і новонародженої дитини. Систематизовано інформацію про основні патологічні стани і захворювання в неонатальний період. Викладено принципи ме­дикаментозного лікування й інтенсивної терапії новонароджених.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів- інтернів, курсантів післядипломного навчання, лікарів і науковців.
Зміст:
Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НОВОНАРОДЖЕНИМ
Неонатологія: предмет, термінологія й етико-правові основи...................
Основи перинатальної медицини, завдання перинатальних центрів,
організація транспортування новонароджених........................................
Регіоналізація перинатальної допомоги..................................................
Транспортування новонароджених........................................................
Організація роботи дитячих відділень пологового будинку, відділень
інтенсивної терапії, патології новонароджених і недоношених дітей.........
Відділення спільного перебування матері та дитини
в акушерському стаціонарі...................................................................
Відділення неонатального догляду і лікування новонароджених
в акушерському стаціонарі...................................................................
Відділення інтенсивної терапії новонароджених акушерського стаціонару . . .
Відділення патології новонароджених дитячої лікарні .............................
Відділення для недоношених новонароджених дитячої лікарні ................
Відділення інтенсивної терапії новонароджених дитячої лікарні................
Санітарно-протиепідемічний режим пологового будинку і неонатальних відділень
дитячої лікарні.....................................................................................
Загальні положення..............................................................................
Організація комплексу профілактичних заходів.....................................
Епідеміологічне спостереження.............................................................
Принципи формулювання клінічного діагнозу відповідно до МКХ-10 ....
Розділ 2. ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОЛОГІЯ ПЛОДА................................
Ембріологія плода в нормі та при патології............................................
Гаметопатії, бластопатії, ембріопатії, фетопатії. Преконцепційна
профілактика.......................................................................................
Диспансерний нагляд за вагітними........................................................
Перинатальний ризик ...........................................................................
Наслідки дії шкідливих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища
у період вагітності.................................................................................
Перинатальний моніторинг стану плода ................................................
Антенатальне визначення гестаційного віку плода..................................
Антенатальна діагностика порушень стану плода....................................
Антенатальне визначення затримки внутрішньоутробного розвитку плода
і методи іі корекції.................................................................................
Антенатальна діагностика спадкових захворювань і вад розвитку
та тактика ведення вагітності ................................................................
Інтранатальний моніторинг стану плода.................................................
Психологічні проблеми в клінічній перинатології ..................................
Психологічна підтримка в період вагітності та підготовки до пологів .....
Розділ 3. ФІЗІОЛОГІЯ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ.....................
Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем доношеної новонародженої дитини
Зовнішній вигляд новонародженого. Анатомо-фізіологічні особливості шкіри та
підшкірної жирової клітковини .................................................................
Анатомо-фізіологічні особливості кісткової системи...................................
Анатомо-фізіологічні особливості м язової системи ...................................
Анатомо-фізіологічні особливості дихальної системи..................................
Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи......................
Анатомо-фізіологічні особливості системи травлення ................................
Анатомо-фізіологічні особливості сечової системи ....................................
Анатомо-фізіологічні особливості статевої системи....................................
Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи...................................
Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи .............................
Анатомо-фізіологічні особливості системи крові .......................................
Особливості водно-електролітного обміну новонароджених ......................
Фізіологія водного обміну.........................................................................
Фізіологія електролітного обміну...............................................................
Особливості кислотно-основного стану новонароджених ..........................
Система регулювання кос.........................................................................
Клінічне спостереження за новонародженим .............................................
Клінічне обстеження новонародженого......................................................
Транзиторні стани ....................................................................................
Постнатальна оцінка гестаційного віку та маси тіла новонародженого .........
Догляд за новонародженим. Стандартні профілактичні заходи ...................
Догляд за новонародженим......................................................................
Тепловий захист новонароджених.............................................................
Профілактичні щеплення...........................................................................
Скринінг новонароджених .......................................................................
Вигодовування новонароджених...............................................................
Переваги грудного вигодовування для дітей і жінок ..................................
Становлення лактації ................................................................................
Організація грудного вигодовування.........................................................
Абсолютні і тимчасові протипоказання до грудного вигодовування, ускладнення
і труднощі................................................................................................
Десять принципів успішного грудного вигодовування, запропонованих ВООЗ і ЮНІСЕФ
Розділ 4. ПАТОЛОГІЯ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ..........................
Розлади, пов'язані з тривалістю вагітності та розміром плода......................
Сповільнений ріст і недостатність харчування плода (затримка
внутрішньоутробного розвитку)................................................................
Недоношені діти ......................................................................................
Новонароджені з масою тіла, завеликою для свого гестаційного віку..........
Пологова травма .....................................................................................
Пологова травма м'яких тканин і кісток ....................................................
Внутрішньочерепні травматичні крововиливи ............................................
Пологова травма спинного мозку .............................................................
Пологова травма черепних і периферичних нервів
Пологова травма внутрішніх органів.....................................................
Асфіксія новонародженого ..................................................................
Визначення, етіологія і патогенез...........................................................
Класифікація, клініка і діагностика асфіксії............................................
Принципи лікування, профілактика і прогноз.........................................
Захворювання й вади розвитку дихальної системи.................................
Патофізіологічні передумови розвитку захворювань легень у новонароджених . .
Дихальні розлади у новонароджених.....................................................
Респіраторний дистрес-синдром...........................................................
Синдром аспірації меконію ..................................................................
Найважливіші синдроми витоку повітря у новонароджених....................
Стійка легенева гіпертензія новонароджених .........................................
Пневмонія новонароджених..................................................................
Транзиторне тахіпное новонародженого................................................
Бронхолегенева дисплазія....................................................................
Гострі респіраторні вірусні інфекції.......................................................
Легенева кровотеча .............................................................................
Природжені вади розвитку органів дихання...........................................
Захворювання і вади розвитку серцево-судинної системи......................
Оцінка новонароджених з можливою патологією серцево-судинної системи . . . .
Природжені вади системи кровообігу...................................................
Порушення ритму серця в новонароджених...........................................
Кардіоміопатії .....................................................................................
Міокардит............................................................................................
Гіпербілірубінемії новонароджених.......................................................
Метаболізм білірубіну..........................................................................
Фізіологічна жовтяниця........................................................................
Жовтяниці з непрямою гіпербілірубінемією внаслідок гіперпродукції білірубіну.
Печінкові жовтяниці з непрямою гіпербілірубінемією (кон'югаційні)........
Печінкові жовтяниці з прямою гіпербілірубінемією.................................
Обструктивні (механічні) жовтяниці......................................................
Принципи лікування непрямих і прямих гіпербілірубінемій новонароджених . . .
Гемолітична хвороба плода та новонародженого...................................
Геморагічні і гематологічні розлади і захворювання...............................
Загальні принципи діагностики гематологічної патології..........................
Кровотечі у новонароджених з нормальною кількістю тромбоцитів.........
Тромбози ...........................................................................................
Лейкоцитарні порушення......................................................................
Анемія ................................................................................................
Поліцитемія .........................................................................................
Ендокринні захворювання і порушення обміну речовин, специфічні для плода і
новонародженого ................................................................................
Неонатальні порушення обміну кальцію, магнію і фосфору.....................
Захворювання надниркових залоз.........................................................
Порушення статевої диференціації ........................................................
Захворювання щитоподібної залози
Неонатальні порушення вуглеводного обміну.............................................
Захворювання і вади розвитку системи травлення .....................................
Захворювання і вади розвитку ротової порожнини і шиї .............................
Захворювання і вади розвитку стравоходу ................................................
Захворювання і вади розвитку шлунка.......................................................
Захворювання і вади розвитку, які супроводжуються синдромом обструкції
кишечника ..............................................................................................
Захворювання і вади розвитку підшлункової залози ..................................
Захворювання печінки ..............................................................................
Аномалії пуповини, черевної стінки, урахуса й омфаломезентеріальної протоки .
Асцити.....................................................................................................
Перитоніти................................................................................................
Синдром мальабсорбції ............................................................................
Функціональні порушення травного каналу................................................
Кишкові інфекції ......................................................................................
Захворювання шкіри у новонароджених....................................................
Неонатальні дерматози..............................................................................
Природжені захворювання шкіри ..............................................................
Спадкові захворювання і дефекти шкіри....................................................
Захворювання нервової системи ...............................................................
Внутрішньочерепні нетравматичні крововиливи .........................................
Інфекційні захворювання центральної нервової системи..............................
Природжені вади розвитку центральної нервової системи...........................
Судоми новонароджених..........................................................................
Гіперамоніємія новонароджених................................................................
Захворювання і вади розвитку сечовидільної системи................................
Загальні принципи діагностики патології сечовидільної системи .................
Природжені і спадкові захворювання сечовидільної системи ......................
Гломерулопатії і тубулопатії ......................................................................
Судинні хвороби нирок.............................................................................
Розділ 5. ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, СПЕЦИФІЧНІ ДЛЯ ПЕРИ-
І НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ.............................................................
Сучасна концепція внутрішньоутробних і перинатальних інфекцій................
Синдром природженої краснухи ...............................................................
Природжена цитомегаловірусна інфекція....................................................
Природжена інфекція, спричинена вірусом простого герпесу......................
Природжений вірусний гепатит..................................................................
ВІЛ-інфекція.............................................................................................
Природжена інфекція, спричинена вірусом вітряної віспи ...........................
Природжена інфекція, спричинена парвовірусом в19..................................
Сепсис новонароджених...........................................................................
Природжений туберкульоз .......................................................................
Природжений токсоплазмоз .....................................................................
Неонатальний (дисемінований) лістеріоз.....................................................
Кандидоз новонародженого
Природжений сифіліс ......................................................................
Омфаліт новонародженого з незначною кровотечею або без неї ........
Неонатальний інфекційний мастит.....................................................
Кон'юнктивіт і дакріоцистит новонародженого .................................
Неонатальна інфекція сечовивідних шляхів .......................................
Неонатальна інфекція шкіри..............................................................
Розділ 6. ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ.............
Реанімаційна допомога новонародженому.........................................
Киснева терапія і дихальна підтримка новонароджених......................
Киснева терапія...............................................................................
Дихальна підтримка.........................................................................
Інтенсивна терапія порушень водно-електролітного балансу новонароджених
Інтенсивна терапія порушень кислотно-основного стану (КОС) ........
Парентеральне харчування новонароджених......................................
Інтенсивна терапія судомного синдрому...........................................
Інтенсивна терапія набряку головного мозку....................................
Інтенсивна терапія артеріальної гіпертензії ........................................
Інтенсивна терапія серцевої недостатності.........................................
Інтенсивна терапія набряку легенів...................................................
Інтенсивна терапія гострої ниркової недостатності ............................
Інтенсивна терапія гострої неостатності надниркових залоз ...............
Інтенсивна терапія шоку..................................................................
Додатки .........................................................................................
Література

 

Цена: 400 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Запорожан В.М. Акушерство та гінекологія: Том 1: Акушерство.

Автор: Irina от 28-03-2018, 11:40

Запорожан В.М. Акушерство та гінекологія: У 4 т. Том 1: Акушерство.

Запорожан В.М. Акушерство та гінекологія: Том 1: Акушерство.

2016 г.
1036с
Національний підручник з акушерства і гінекології — перше в Україні видання із серії науково-практичних керівництв, що містить усю наукову інформацію, необхідну для студентів, лікарів і науковців. У національному підручнику представлено як основні положення класичного акушерства, так і досягнення новітніх інноваційних технологій у цій галузі. На відміну від більшості інших керівництв, у національному підручнику з акушерства і гінекології велику увагу приділено питанням профілактики, діагностики, фармакотерапії і хірургічним методам лікування, детально представлено клінічні рекомендації з усіх основних нозологій і синдромів в акушерсько- гінекологічній практиці. Видання ілюстроване, містить клінічні приклади для кращого засвоєння матеріалу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, ординаторів, аспірантів, науковців, лікарів пологових будинків, жіночих консультацій.
Зміст:
Перелік скорочень
Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ АКУШЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
Розділ 2. ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В АКУШЕРСТВІ
Розділ 3. ЗНЕБОЛЮВАННЯ В АКУШЕРСТВІ
Розділ 4. КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА
Розділ 5. ФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО
Розділ 6. ПАТОЛОГІЧНЕ ТА ОПЕРАТИВНЕ АКУШЕРСТВО
Розділ 7. КРОВОТЕЧІ, ШОК І ТЕРМІНАЛЬНІ СТАНИ В АУШЕРСТВІ
Розділ 8. ГЕСТОЗИ
Розділ 9. ТРАВМАТИЗМ В АКУШЕРСТВІ
Розділ 10. ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В АКУШЕРСТВІ
Розділ 11. ВАГІТНІСТЬ ПРИ ДОБРОЯКІСНИХ ТА ЗЛОЯКІСНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА ТА МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Розділ 12. ГОСТРА ХІРУРГІЧНА ПАТОЛОГІЯ І ВАГІТНІСТЬ
Список літератури

 

Цена: 700 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Запорожан В.М. Акушерство та гінекологія: У 4 т. — Т. 3: Неоперативна гінекологія

Автор: Irina от 28-03-2018, 11:37

Запорожан В.М. Акушерство та гінекологія: У 4 т. — Т. 3: Неоперативна гінекологія

Запорожан В.М. Акушерство та гінекологія: У 4 т. — Т. 3: Неоперативна гінекологія


2014р
928с
Національний підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Затверджено МОЗ і МОН
У національному підручнику детально подано гінекологічну патологію. Видання напи­сано з урахуванням багаторічного досвіду авторів та аналізу сучасної медичної літерату­ри. Широко розглянуті питання діагностики, фармакотерапії, підходів до консервативного лікування та профілактики основних синдромів та захворювань. Значну увагу приділено сучасним додатковим методам обстеження, що дає змогу переглянути деякі положення гі­некології, у тому числі в ультразвуковій діагностиці. Показано значущість ендоскопії (гісте- роскопія, гістерорезектоскопія, лапароскопія) у гінекологічній практиці.
У підготовці керівництва брали участь провідні спеціалісти акушери-гінекологи України. Сподіваємося, що матеріали, викладені в національному підручнику, будуть викорис­тані в практичній діяльності лікарів акушерів-гінекологів, що сприятиме подоланню де­мографічної кризи в країні, зниженню материнської захворюваності, підвищенню якості медичної допомоги жінкам.
Для студентів старших курсів, лікарів-інтернів, курсантів, викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та післядипломної освіти, а також практичних лі­карів акушерів-гінекологів, ординаторів, аспірантів, наукових співробітників, що працюють у галузі акушерства та гінекології.
Зміст:
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ...................................................................................... 10
Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ........ 15
Організація амбулаторної гінекологічної допомоги.......................................... 18
Організація системи планування сім'ї в Україні.......................................... 20
Організація преконцепційної підготовки до вагітності.................................. 25
Організація гінекологічних профілактичних оглядів.................................... 26
Організація цитологічного скринінгу........................................................ 28
Організація спеціалізованої амбулаторної гінекологічної допомоги.............. 29
Організація стаціонарної гінекологічної допомоги........................................... 30
Лікувально-профілактична допомога жінкам у сільській місцевості................. 32
Репродуктивне здоров'я населення України.................................................... 34
Профілактика порушень репродуктивного здоров'я.................................... 40
Деонтологія в гінекологічно-акушерській практиці.......................................... 52
Загальні принципи медичної деонтології..................................................... 52
Етика медичних працівників поліклінічної служби...................................... 62
Етика взаємовідносин в умовах стаціонару................................................ 63
Медичний колектив.................................................................................. 63
Деонтологія в акушерстві та гінекології.................................................... 65
Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ................................................... 68
Клінічні методи дослідження ........................................................................ 68
Опитування.............................................................................................. 68
Загальний огляд....................................................................................... 71
Лабораторні методи дослідження ................................................................. 83
Визначення концентрації гормонів і їх метаболітів....................................... 83
Мікробіологічні методи дослідження ............................................................ 88
Правила взяття клінічного матеріалу ........................................................ 88
Інтерпретація результатів........................................................................... 93
Імунологічне дослідження крові................................................................... 99
Кількісне визначення субпопуляцій лімфоцитів крові з використанням
моноклональних антитіл ........................................................................ 100
Визначення концентрації основних класів імуноглобулінів методом
радіальної імунодифузії........................................................................... 101
Метод оцінки функціональної активності лейкоцитів крові за допомогою
хемілюмінесценції................................................................................... 102
Оцінка інтерферонового статусу ............................................................ 103
Визначення концентрації цитокінів у сироватці крові імуноферментним
методом................................................................................................. 104
Імуноферментний аналіз для кількісного визначення антифосфоліпідних антитіл до кардіоліпіну, фосфатидилсерину, Р2-глікопротеїну, анексину,
протромбіну.......................................................................................... 105
ІФА для кількісного визначення антиоваріальних антитіл.......................... 106
ІФА для виявлення антитіл до збудників урогенітальних інфекцій 106
Метод визначення активності матриксних металопротеїназ 2 і 9
(ММП-2 і ММП-9) у сироватці крові (зимографія)................................... 107
Медико-генетичне дослідження .................................................................. 107
Генетична лабораторна діагностика.......................................................... 110
Організація медико-генетичної допомоги особам з порушенням
репродуктивної функції ......................................................................... 111
Організація медико-генетичної допомоги особам, які подали заяву
про реєстрацію шлюбу .......................................................................... 111
Організація спеціалізованої медико-генетичної допомоги.......................... 112
Проспективне і ретроспективне консультування....................................... 116
Інструментальні методи дослідження............................................................ 117
Рентгенологічні методи дослідження........................................................ 117
Ультразвукове дослідження органів малого таза...................................... 121
Ультразвукове дослідження молочних залоз............................................ 129
Комп'ютерна томографія органів малого таза ......................................... 130
Магнітно-резонансна томографія органів малого таза ............................. 131
Двоенергетична рентгенологічна абсорбціометрія ................................... 132
Тепловізорне дослідження органів малого таза і молочних залоз.............. 132
Кольпоскопія......................................................................................... 133
Цитологічний метод діагностики захворювань шийки матки...................... 139
Гістероскопія ........................................................................................ 148
Діагностична лапароскопія .................................................................... 149
Біопсія шийки матки............................................................................... 152
Аспіраційна біопсія ендометрія................................................................. 152
Зондування матки................................................................................... 153
Пункція позадуматкового простору через заднє склепіння піхви............... 153
Розділ 3. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ............. 154
Фізіологія репродуктивної системи............................................................... 154
Гіпоталамус............................................................................................ 156
Гіпофіз................................................................................................... 156
Фактори росту........................................................................................ 157
Яєчники................................................................................................. 159
Статеві гормони — біосинтез і механізми дії............................................. 162
Запліднення і внутрішньоутробний розвиток репродуктивної системи............. 167
Періоди розвитку репродуктивної системи.................................................... 173
Внутрішньоутробний період..................................................................... 174
Період новонародженості та дитинства..................................................... 174
Період статевого дозрівання.................................................................... 177
Період статевої зрілості (репродуктивний період)...................................... 180
Клімактеричний період........................................................................... 181
Чинники, що впливають на функціонування репродуктивної системи............. 183
Вплив на репродуктивну систему екології, соціальних факторів, шкідливих звичок, хромосомних захворювань 195
Комплекс лікувально-профілактичних та організаційних заходів для жінок з наркотичною залежністю 201
Розділ 4. ПОРУШЕННЯ РОЗВИТКУ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ............ 216
Передчасне статеве дозрівання .................................................................... 218
Справжня форма ПСД............................................................................. 221
Несправжня форма ПСД......................................................................... 223
Вроджена дисфункція кіркової речовини надниркових залоз
(адреногенітальний синдром)................................................................... 224
Гонадотропіннезалежна форма ПСД......................................................... 224
Неповні форми ПСД................................................................................ 225
Затримка статевого дозрівання..................................................................... 226
ЗСД центрального генезу ...................................................................... 226
ЗСД яєчникового генезу......................................................................... 228
Порушення менструального циклу в пубертатний період................................ 232
Пубертатні маткові кровотечі ................................................................. 232
Первинна аменорея ............................................................................... 236
Вторинна аменорея.................................................................................. 239
Гіпоталамічний синдром пубертатного періоду.......................................... 239
Гіперпролактинемія................................................................................ 240
Дисменорея .......................................................................................... 242
Синдром тестикулярної фемінізації ............................................................. 244
Вади розвитку піхви та матки в дівчат ......................................................... 245
Аплазія матки і піхви (синдром Майєра—Рокітанського—Кістера—
Хаузера)................................................................................................. 245
Аплазія піхви при функціонуючій матці .................................................. 246
Аплазія шийки матки при функціонуючій матці ....................................... 246
Атрезія дівочої перетинки ...................................................................... 248
Запальні захворювання вульви, піхви й органів малого таза у підлітків........... 248
Запальні захворювання вульви і піхви .................................................... 248
Синехії (спайки) малих соромітних губ.................................................... 250
Запальні захворювання внутрішніх статевих органів................................. 250
Пухлини та пухлиноподібні утворення яєчників у дітей і підлітків................... 251
Розділ 5. ЕНДОКРИННІ РОЗЛАДИ В РЕПРОДУКТИВНИЙ ПЕРІОД............. 254
Порушення менструального циклу ............................................................. 254
Дисфукціональні маткові кровотечі ........................................................ 254
Аменорея................................................................................................ 257
Синдром полікістозних яєчників................................................................... 274
Метаболічний синдром............................................................................... 287
Передменструальний синдром .................................................................... 293
Синдром після тотальної оваріектомії .......................................................... 298
Постгістеректомічний синдром ................................................................... 300
Маткові кровотечі в передменопаузальному віці............................................ 303
Кровотечі в період постменопаузи 305
Розділ 6. ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ. 307
Загальна характеристика, причини, структура, поширеність ......................... 307
Нормальна мікрофлора піхви....................................................................... 313
Структура мікробіоценозу піхви жінок репродуктивного віку.................... 315
Особливості мікробіоценозу піхви в період статевого дозрівання.............. 317
Особливості мікробіоценозу піхви в період менопаузи............................. 318
Особливості мікробіоценозу піхви під час вагітності................................. 318
Специфічні запальні захворювання жіночих статевих органів......................... 320
Бактеріальний вагіноз ............................................................................ 320
Вульвовагінальний кандидоз.................................................................. 321
Урогенітальний трихомоноз ................................................................... 333
Гонорея ................................................................................................ 335
Генітальний герпес................................................................................. 340
Папіломавірусна інфекція ...................................................................... 346
Цитомегаловірусна інфекція.................................................................... 348
Хламідіоз урогенітальний........................................................................ 349
Мікоплазмоз урогенітальний ................................................................. 351
Сифіліс ................................................................................................ 357
Туберкульоз жіночих статевих органів.................................................... 364
ВІЛ-інфекція, СНІД .............................................................................. 369
Неспецифічні запальні захворювання органів малого таза............................. 380
Вульвовагініт ........................................................................................ 380
Бартолініт.............................................................................................. 383
Екзо- й ендоцервіцит.............................................................................. 385
Запальні захворювання матки.................................................................. 389
Сальпінгоофорит ................................................................................... 398
Пельвіоперитоніт ................................................................................... 405
Розділ 7. БЕЗПЛІДНИЙ ШЛЮБ..................................................................... 410
Жіноча безплідність..................................................................................... 410
Трубноперитонеальна безплідність.......................................................... 420
Ендокринна безплідність ....................................................................... 433
Ендометріоз і безплідність ..................................................................... 439
Маткові форми безплідності.................................................................... 446
Імунологічні чинники безплідності............................................................... 455
Допоміжні репродуктивні технології............................................................. 461
Чоловіча безплідність ................................................................................ 464
Синдром гіперстимуляції яєчників .............................................................. 472
Розділ 8. НЕЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВУЛЬВИ, ПІХВИ
ТА ШИЙКИ МАТКИ ...................................................................... 478
Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів...................... 478
Дистрофічні захворювання вульви........................................................... 478
Атрофічний вагініт 483
Ектопія шийки матки............................................................................... 484
Ерозія шийки матки............................................................................... 488
Ектропіон............................................................................................... 491
Лейкоплакія шийки матки....................................................................... 494
Дисплазія шийки матки ......................................................................... 497
Розділ 9. ГІПЕРПЛАСТИЧНІ ТА ДИСПЛАСТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
ОРГАНІВ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ..................................... 502
Захворювання матки і придатків ................................................................. 502
Гіперпластичні процеси ендометрія ........................................................ 502
Міома матки.......................................................................................... 526
Ендометріоз .......................................................................................... 536
Доброякісні новоутворення маткових труб............................................... 545
Доброякісні пухлини і пухлиноподібні новоутворення яєчників................. 548
Патологія молочної залози.......................................................................... 562
Доброякісна дисплазія молочної залози ................................................. 564
Патологічні виділення із сосків молочних залоз....................................... 579
Клімактеричний період і менопауза ............................................................. 585
Урогенітальні розлади в клімактеричний період........................................ 593
Кровотечі в періоди пери- і постменопаузи ............................................. 598
Остеопороз постменопаузи .................................................................... 602
Розділ 10. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ТА НЕПРАВИЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ
СТАТЕВИХ ОРГАНІВ..................................................................... 615
Аномалії розвитку матки і піхви.................................................................. 615
Неправильне положення і пролапс органів малого таза ................................ 629
Розділ 11. ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАПЛАНОВАНІЙ ВАГІТНОСТІ..................... 640
Контрацепція в різні періоди життя жінки .................................................... 643
Контрацепція в підлітковому віці ............................................................ 643
Контрацепція в післяпологовий період ................................................... 647
Післяабортна контрацепція...................................................................... 651
Контрацепція в старшому репродуктивному віці та перименопаузальний
період................................................................................................... 653
Гормональна контрацепція ......................................................................... 657
Неконтрацептивні ефекти КОК ............................................................... 664
Побічні ефекти КОК .............................................................................. 676
Контрацептиви прогестагенового ряду..................................................... 681
Внутрішньоматкова контрацепція................................................................. 687
Внутрішньоматкові мідьумісні контрацептиви ......................................... 687
Внутрішньоматковий золотовмісний контрацептив Goldlily,
Goldlily Exclusive.................................................................................... 688
Внутрішньоматкова система з левоноргестрелом (Мірена) ...................... 689
Бар'єрні методи контрацепції та сперміциди 691
Презервативи.......................................................................................... 691
Діафрагми та шийкові ковпачки.............................................................. 691
Сперміциди ........................................................................................... 692
Фізіологічні (природні) методи контрацепції................................................. 693
Методи природного планування сім'ї....................................................... 694
Хірургічна контрацепція в жінок.................................................................. 696
Трубна оклюзія ..................................................................................... 696
Контрацепція у чоловіків ............................................................................ 698
Розділ 12. НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В ГІНЕКОЛОГІЇ..................................... 700
Мимовільний аборт у І триместрі вагітності.................................................. 700
Перфорація матки ...................................................................................... 704
Апоплексія яєчника ................................................................................... 706
Некроз міоматозного вузла.......................................................................... 711
Народження підслизового міоматозного вузла ....................................... 714
Перекрут ніжки пухлини яєчника ................................................................ 717
Позаматкова вагітність ............................................................................... 720
Пельвіоперитоніт ........................................................................................ 727
Гострий і хронічний тазовий біль ................................................................ 730
Геморагічний шок ..................................................................................... 736
Сепсис. Септичний шок............................................................................... 741
Бактеріємія і сепсис .............................................................................. 743
Гнійні тубооваріальні утворення .................................................................. 750
Розділ 13. ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ
ДОГЛЯД ХВОРИХ ГІНЕКОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ.................. 755
Розділ 14. ЗНЕБОЛЮВАННЯ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ.................... 762
Медикаментозна підготовка при планових операціях..................................... 763
Перидуральна анестезія .............................................................................. 766
Поперекова анестезія.................................................................................. 767
Комбінована спінально-епідуральна анестезія................................................ 767
Місцева інфільтраційна анестезія ................................................................. 767
Знеболювання при малих гінекологічних операціях....................................... 768
Загальна внутрішньовенна анестезія......................................................... 768
Анестезія при лапароскопічних операціях .................................................... 769
Премедикація та ввідний наркоз ................................................................. 769
Розділ 15. ФАРМАКОТЕРАПІЯ...................................................................... 771
Протимікробні засоби для системного застосування...................................... 771
Антибіотики........................................................................................... 772
Нітроімідазоли ...................................................................................... 809
Сульфаніламіди і триметоприм 812
Хінолони................................................................................................ 814
Нітрофурани.......................................................................................... 825
Протимікробні та антисептичні засоби для місцевого застосування в гінекології . . . . 827
Антибіотики............................................................................................ 827
Похідні хінолону..................................................................................... 828
Похідні імідазолу.................................................................................... 829
Інші антимікробні та антисептичні засоби................................................. 829
Протигрибкові засоби для системного застосування..................................... 831
Полієнові антибіотики.............................................................................. 831
Імідазоли.............................................................................................. 833
Тріазоли................................................................................................. 834
Протигрибкові препарати для місцевого застосування в гінекології................ 835
Противірусні засоби................................................................................... 839
Гемостатичні засоби.................................................................................... 842
Компоненти і препарати крові.................................................................. 842
Препарати вітаміну К............................................................................... 842
Інші гемостатичні засоби для системного застосування............................ 843
Інгібітори фібринолізу ........................................................................... 843
Інгібітори протеїназ................................................................................. 844
Антитромботичні засоби ............................................................................. 845
Антикоагулянти .................................................................................... 845
Антиагреганти........................................................................................ 851
Глюкокортикоїди......................................................................................... 852
Нестероїдні протизапальні засоби................................................................. 861
Похідні фенілоцтової кислоти та споріднені сполуки................................. 861
Похідні пропіонової кислоти .................................................................. 864
Оксиками............................................................................................... 865
Інші протизапальні засоби...................................................................... 866
Агоністи гонадотропного рилізинг-гормону.................................................. 867
Антагоністи гонадотропного рилізинг-гормону.............................................. 870
Гонадотропіни............................................................................................ 871
Синтетичні стимулятори овуляції.................................................................. 878
Естрогени................................................................................................... 879
Гестагени................................................................................................... 885
Похідні прегнену.................................................................................... 885
Похідні прегнадієну................................................................................ 888
Похідні естрену...................................................................................... 889
Антигестагени ........................................................................................... 894
Кровозамінники та перфузійні розчини......................................................... 895
Білкові фракції крові............................................................................... 895
Фторвуглеводні кровозамінники.............................................................. 896
Електроліти .......................................................................................... 902
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 906

 

Цена: 400 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас