MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Бабак О.Я. Клиническая фармакология

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:51

Бабак О.Я. Клиническая фармакология

Бабак О.Я. Клиническая фармакология


2012г
728с

В учебнике освещены основы и наиболее важные разделы современной клинической фармакологии, а также представлен краткий исторический обзор ее развития.
Составляя этот учебник, авторы преследовали цель научить будущего врача правильно назначать лекарственные средства на основе анализа объективных показателей состояния пациента и клинико-фармакологической характеристики лекарственных средств.
Второе издание дополнено разделом "Средства, используемые для местной анестезии".
Для студентов медицинских факультетов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации и студентов высших фармацевтических учебных заведений IV уровня аккредитации.
Содержание:
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ПРЕДИСЛОВИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ
Предмет и задачи клинической фармакологии
Клиническая фармакокинетика
Клиническая фармакодинамика
РАЗДЕЛ 2. КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТДЕЛЬНЫХ ФАРМАКОТЕРАПЕВ-ТИЧЕСКИХ ГРУПП
Антигипертензивные препараты
Диуретические лекарственные средства
Антиаритмические лекарственные средства
Гиполипидемические препараты
Лекарственные средства, влияющие на инотропную функцию миокарда
Лекарственные препараты, применяемые при повышенной свертываемости крови
Антиангинальные и антиишемические лекарственные средства
Препараты, применяемые для лечения заболеваний пищеварительного канала
Лекарственные средства, восстанавливающие функцию печени
Препараты, улучшающие бронхиальную проходимость
Нестероидные противовоспалительные лекарственные препараты
Антиаллергические лекарственные средства
Лекарственные препараты, влияющие на иммунитет
Лекарственные средства, применяемые в неврологической практике
Психотропные препараты
Aнтибактериальные, противогрибковые и антивирусные лекарственные средства
Противоопухолевые препараты
Антипаразитарные лекарственные средства
Противотуберкулезные лекарственные средства
Препараты железа
Витамины
Лекарственые препараты, влияющие на минеральный гомеостаз костной ткани
Растительные лекарственные средства
РАЗДЕЛ 3. СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ
РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕМЕНТЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ВЛИЯНИЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

Цена: 260 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Бабак О.Я., Біловола О.М., Чекмана І.С. Клінічна фармакологія

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:51

Підручник

 Бабак О.Я., Біловола О.М., Чекмана І.С. Клінічна фармакологія


768с
Для студентів фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів ІV рівня акредитації.
У підручнику викладено основи та висвітлено найбільш важливі розділи сучасної клінічної фармакології, подано короткий історичний огляд розвитку науки.
Автори мали на меті навчити майбутнього лікаря правильно призначати найбільш ефективні препарати, аналізуючи необхідну кількість інформативних і об'єктивних показників стану пацієнта і клініко-фармакологічну характеристику лікарських засобів.

 

Цена: 240 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 25-07-2018, 12:51

Амосова К.М., Бабак О.Я., Зайцева В.М. та ін.; За ред. проф. Амосової К.М.. Внутрішня медицина Том 1.

Автор: Irina от 27-08-2017, 15:16

Підручник

Амосова К.М., Бабак О.Я., Зайцева В.М.  та ін.; За ред. проф. Амосової К.М..  Внутрішня медицина Том 1.


2008р
1056с
Для студентів IV-VI курсів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, а також молодих лікарів, насамперед терапевтів.
Фундаментальний підручник "Внутрішня медицина" у трьох томах охоплює такі важливі розділи внутрішніх хвороб, як кардіологія, гастроентерологія, гематологія, нефрологія, ревматологія, пульмонологія (перший і другий томи), розглянуто також диференціальну діагностику при головних симптомах і синдромах у клініці внутрішніх хвороб (третій том).
Видання добре проілюстровано, містить тестові запитання до всіх розділів, а також предметний покажчик.
Підручник підготовлено провідними фахівцями України відповідно до навчальних програм вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації.
Перший том підручника складається з трьох розділів, в яких йдеться про захворювання системи кровообігу, органів травлення, крові і кровотвірних органів. Протягом останніх років у цих галузях внутрішньої медицини з'явилися нові дані з етіології і патогенезу низки захворювань, удосконалювалися методи діагностики та лікування на основі досягнень мікробіології, імунології, генетики, фармакології тощо. Проведено велику кількість масштабних досліджень, що дали змогу отримати цінну інформацію про клінічний ефект багатьох методів лікування і профілактики деяких захворювань. Усе це знайшло відображення в міжнародних і національних рекомендаціях і стандартах ведення хворих з різною патологією і стало підґрунтям відповідних розділів пропонованого підручника.
Зміст:
Р о з д і л 1. ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ
Тестові запитання до розділу 1
Р о з д і л 2. ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ
Тестові запитання до розділу 2
Р о з д і л 3. ХВОРОБИ КРОВІ І КРОВОТВІРНИХ ОРГАНІВ
Тестові запитання до розділу 3

 

Цена: 210 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 27-08-2017, 15:16