MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Под ред. Володина Н.Н. Неонатология. Национальное руководство+CD

Автор: Irina от 28-03-2018, 11:49

Серия: «Национальное руководство»

Под ред. Володина Н.Н. Неонатология. Национальное руководство+CD


2007г
848с
Руководство предназначено неонатологам, педиатрам, студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.
Национальные руководства — серия практических руководств по основным медицинским специальностям, включающих специальную информацию, необходимую врачу для непрерывного последипломного образования. В отличие от других изданий в национальных руководствах равное внимание уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии и немедикаментозным методам лечения.
В книгу вошли общие и частные вопросы неонатологии, содержащие объединённую согласованную позицию ведущих отечественных специалистов. В подготовке издания принимали участие ведущие специалисты-неонатологи — сотрудники Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Росмедтехнологий, Российского государственного медицинского университета, Российской медицинской академии последипломного образования, Московского НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий и др. Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования.

 

Цена: 750грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 28-03-2018, 11:49

Запорожан В.М. Акушерство та гінекологія: У 4 т. — Т. 2: Неонатологія

Автор: Irina от 28-03-2018, 11:41

Запорожан В.М. Акушерство та гінекологія: У 4 т. — Т. 2: Неонатологія

Запорожан В.М. Акушерство та гінекологія: У 4 т. — Т. 2: Неонатологія

2013р
938с
Національний підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Затверджено МОЗ і МОН
Розгляд у національному підручнику одночасно проблем акушерства, гінекології і неонатології ґрунтується на історичному взаємозв'язку цих дисциплін, а також враховує сучасну єдність підходів до надання медичної допомоги новонародженим в акушерських стаціонарах, перинатальних центрах і спеціалізованих неонатологічних відділеннях дитя­чих лікарень. Національний підручник відповідає програмам з дипломної та післядиплом­ної освіти лікарів за спеціальністю «Неонатологія».
У підручнику висвітлено питання організації медичної допомоги новонародженим, фізіології та патології плода і новонародженої дитини. Систематизовано інформацію про основні патологічні стани і захворювання в неонатальний період. Викладено принципи ме­дикаментозного лікування й інтенсивної терапії новонароджених.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів- інтернів, курсантів післядипломного навчання, лікарів і науковців.
Зміст:
Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НОВОНАРОДЖЕНИМ
Неонатологія: предмет, термінологія й етико-правові основи...................
Основи перинатальної медицини, завдання перинатальних центрів,
організація транспортування новонароджених........................................
Регіоналізація перинатальної допомоги..................................................
Транспортування новонароджених........................................................
Організація роботи дитячих відділень пологового будинку, відділень
інтенсивної терапії, патології новонароджених і недоношених дітей.........
Відділення спільного перебування матері та дитини
в акушерському стаціонарі...................................................................
Відділення неонатального догляду і лікування новонароджених
в акушерському стаціонарі...................................................................
Відділення інтенсивної терапії новонароджених акушерського стаціонару . . .
Відділення патології новонароджених дитячої лікарні .............................
Відділення для недоношених новонароджених дитячої лікарні ................
Відділення інтенсивної терапії новонароджених дитячої лікарні................
Санітарно-протиепідемічний режим пологового будинку і неонатальних відділень
дитячої лікарні.....................................................................................
Загальні положення..............................................................................
Організація комплексу профілактичних заходів.....................................
Епідеміологічне спостереження.............................................................
Принципи формулювання клінічного діагнозу відповідно до МКХ-10 ....
Розділ 2. ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОЛОГІЯ ПЛОДА................................
Ембріологія плода в нормі та при патології............................................
Гаметопатії, бластопатії, ембріопатії, фетопатії. Преконцепційна
профілактика.......................................................................................
Диспансерний нагляд за вагітними........................................................
Перинатальний ризик ...........................................................................
Наслідки дії шкідливих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища
у період вагітності.................................................................................
Перинатальний моніторинг стану плода ................................................
Антенатальне визначення гестаційного віку плода..................................
Антенатальна діагностика порушень стану плода....................................
Антенатальне визначення затримки внутрішньоутробного розвитку плода
і методи іі корекції.................................................................................
Антенатальна діагностика спадкових захворювань і вад розвитку
та тактика ведення вагітності ................................................................
Інтранатальний моніторинг стану плода.................................................
Психологічні проблеми в клінічній перинатології ..................................
Психологічна підтримка в період вагітності та підготовки до пологів .....
Розділ 3. ФІЗІОЛОГІЯ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ.....................
Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем доношеної новонародженої дитини
Зовнішній вигляд новонародженого. Анатомо-фізіологічні особливості шкіри та
підшкірної жирової клітковини .................................................................
Анатомо-фізіологічні особливості кісткової системи...................................
Анатомо-фізіологічні особливості м язової системи ...................................
Анатомо-фізіологічні особливості дихальної системи..................................
Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи......................
Анатомо-фізіологічні особливості системи травлення ................................
Анатомо-фізіологічні особливості сечової системи ....................................
Анатомо-фізіологічні особливості статевої системи....................................
Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи...................................
Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи .............................
Анатомо-фізіологічні особливості системи крові .......................................
Особливості водно-електролітного обміну новонароджених ......................
Фізіологія водного обміну.........................................................................
Фізіологія електролітного обміну...............................................................
Особливості кислотно-основного стану новонароджених ..........................
Система регулювання кос.........................................................................
Клінічне спостереження за новонародженим .............................................
Клінічне обстеження новонародженого......................................................
Транзиторні стани ....................................................................................
Постнатальна оцінка гестаційного віку та маси тіла новонародженого .........
Догляд за новонародженим. Стандартні профілактичні заходи ...................
Догляд за новонародженим......................................................................
Тепловий захист новонароджених.............................................................
Профілактичні щеплення...........................................................................
Скринінг новонароджених .......................................................................
Вигодовування новонароджених...............................................................
Переваги грудного вигодовування для дітей і жінок ..................................
Становлення лактації ................................................................................
Організація грудного вигодовування.........................................................
Абсолютні і тимчасові протипоказання до грудного вигодовування, ускладнення
і труднощі................................................................................................
Десять принципів успішного грудного вигодовування, запропонованих ВООЗ і ЮНІСЕФ
Розділ 4. ПАТОЛОГІЯ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ..........................
Розлади, пов'язані з тривалістю вагітності та розміром плода......................
Сповільнений ріст і недостатність харчування плода (затримка
внутрішньоутробного розвитку)................................................................
Недоношені діти ......................................................................................
Новонароджені з масою тіла, завеликою для свого гестаційного віку..........
Пологова травма .....................................................................................
Пологова травма м'яких тканин і кісток ....................................................
Внутрішньочерепні травматичні крововиливи ............................................
Пологова травма спинного мозку .............................................................
Пологова травма черепних і периферичних нервів
Пологова травма внутрішніх органів.....................................................
Асфіксія новонародженого ..................................................................
Визначення, етіологія і патогенез...........................................................
Класифікація, клініка і діагностика асфіксії............................................
Принципи лікування, профілактика і прогноз.........................................
Захворювання й вади розвитку дихальної системи.................................
Патофізіологічні передумови розвитку захворювань легень у новонароджених . .
Дихальні розлади у новонароджених.....................................................
Респіраторний дистрес-синдром...........................................................
Синдром аспірації меконію ..................................................................
Найважливіші синдроми витоку повітря у новонароджених....................
Стійка легенева гіпертензія новонароджених .........................................
Пневмонія новонароджених..................................................................
Транзиторне тахіпное новонародженого................................................
Бронхолегенева дисплазія....................................................................
Гострі респіраторні вірусні інфекції.......................................................
Легенева кровотеча .............................................................................
Природжені вади розвитку органів дихання...........................................
Захворювання і вади розвитку серцево-судинної системи......................
Оцінка новонароджених з можливою патологією серцево-судинної системи . . . .
Природжені вади системи кровообігу...................................................
Порушення ритму серця в новонароджених...........................................
Кардіоміопатії .....................................................................................
Міокардит............................................................................................
Гіпербілірубінемії новонароджених.......................................................
Метаболізм білірубіну..........................................................................
Фізіологічна жовтяниця........................................................................
Жовтяниці з непрямою гіпербілірубінемією внаслідок гіперпродукції білірубіну.
Печінкові жовтяниці з непрямою гіпербілірубінемією (кон'югаційні)........
Печінкові жовтяниці з прямою гіпербілірубінемією.................................
Обструктивні (механічні) жовтяниці......................................................
Принципи лікування непрямих і прямих гіпербілірубінемій новонароджених . . .
Гемолітична хвороба плода та новонародженого...................................
Геморагічні і гематологічні розлади і захворювання...............................
Загальні принципи діагностики гематологічної патології..........................
Кровотечі у новонароджених з нормальною кількістю тромбоцитів.........
Тромбози ...........................................................................................
Лейкоцитарні порушення......................................................................
Анемія ................................................................................................
Поліцитемія .........................................................................................
Ендокринні захворювання і порушення обміну речовин, специфічні для плода і
новонародженого ................................................................................
Неонатальні порушення обміну кальцію, магнію і фосфору.....................
Захворювання надниркових залоз.........................................................
Порушення статевої диференціації ........................................................
Захворювання щитоподібної залози
Неонатальні порушення вуглеводного обміну.............................................
Захворювання і вади розвитку системи травлення .....................................
Захворювання і вади розвитку ротової порожнини і шиї .............................
Захворювання і вади розвитку стравоходу ................................................
Захворювання і вади розвитку шлунка.......................................................
Захворювання і вади розвитку, які супроводжуються синдромом обструкції
кишечника ..............................................................................................
Захворювання і вади розвитку підшлункової залози ..................................
Захворювання печінки ..............................................................................
Аномалії пуповини, черевної стінки, урахуса й омфаломезентеріальної протоки .
Асцити.....................................................................................................
Перитоніти................................................................................................
Синдром мальабсорбції ............................................................................
Функціональні порушення травного каналу................................................
Кишкові інфекції ......................................................................................
Захворювання шкіри у новонароджених....................................................
Неонатальні дерматози..............................................................................
Природжені захворювання шкіри ..............................................................
Спадкові захворювання і дефекти шкіри....................................................
Захворювання нервової системи ...............................................................
Внутрішньочерепні нетравматичні крововиливи .........................................
Інфекційні захворювання центральної нервової системи..............................
Природжені вади розвитку центральної нервової системи...........................
Судоми новонароджених..........................................................................
Гіперамоніємія новонароджених................................................................
Захворювання і вади розвитку сечовидільної системи................................
Загальні принципи діагностики патології сечовидільної системи .................
Природжені і спадкові захворювання сечовидільної системи ......................
Гломерулопатії і тубулопатії ......................................................................
Судинні хвороби нирок.............................................................................
Розділ 5. ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, СПЕЦИФІЧНІ ДЛЯ ПЕРИ-
І НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ.............................................................
Сучасна концепція внутрішньоутробних і перинатальних інфекцій................
Синдром природженої краснухи ...............................................................
Природжена цитомегаловірусна інфекція....................................................
Природжена інфекція, спричинена вірусом простого герпесу......................
Природжений вірусний гепатит..................................................................
ВІЛ-інфекція.............................................................................................
Природжена інфекція, спричинена вірусом вітряної віспи ...........................
Природжена інфекція, спричинена парвовірусом в19..................................
Сепсис новонароджених...........................................................................
Природжений туберкульоз .......................................................................
Природжений токсоплазмоз .....................................................................
Неонатальний (дисемінований) лістеріоз.....................................................
Кандидоз новонародженого
Природжений сифіліс ......................................................................
Омфаліт новонародженого з незначною кровотечею або без неї ........
Неонатальний інфекційний мастит.....................................................
Кон'юнктивіт і дакріоцистит новонародженого .................................
Неонатальна інфекція сечовивідних шляхів .......................................
Неонатальна інфекція шкіри..............................................................
Розділ 6. ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ.............
Реанімаційна допомога новонародженому.........................................
Киснева терапія і дихальна підтримка новонароджених......................
Киснева терапія...............................................................................
Дихальна підтримка.........................................................................
Інтенсивна терапія порушень водно-електролітного балансу новонароджених
Інтенсивна терапія порушень кислотно-основного стану (КОС) ........
Парентеральне харчування новонароджених......................................
Інтенсивна терапія судомного синдрому...........................................
Інтенсивна терапія набряку головного мозку....................................
Інтенсивна терапія артеріальної гіпертензії ........................................
Інтенсивна терапія серцевої недостатності.........................................
Інтенсивна терапія набряку легенів...................................................
Інтенсивна терапія гострої ниркової недостатності ............................
Інтенсивна терапія гострої неостатності надниркових залоз ...............
Інтенсивна терапія шоку..................................................................
Додатки .........................................................................................
Література

 

Цена: 400 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Мюллер З. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ У ДЕТЕЙ

Автор: Irina от 28-03-2018, 11:29

Мюллер З. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ У ДЕТЕЙ

Мюллер З. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ У ДЕТЕЙ

Перевод немецкого Редактор перевода докт. мед. наук, проф. Л.С.Намазовой- Барановой
2014г
304с мягкая обложка
Содержание и фрагмент книги
Книга представляет собой удобный справочник по основным неотложным состояниям у детей, который поможет специалистам в этой области оказывать своевременную, квалифицированную помощь маленьким пациентам. В этом издании обобщен практический опыт врачей скорой помощи, реаниматологов, спасателей. Справочник содержит описание основных мероприятий оказания неотложной помощи, все необходимые сведения для постановки диагноза, а также четкие и последовательные алгоритмы действий. В книге представлено много иллюстраций, облегчающих восприятие информации. Все неотложные состояния, а также лекарственные препараты, необходимые для оказания помощи, расположены в алфавитном порядке для облегчения их поиска. Книга предназначена для студентов, медицинских работников различных специальностей и сотрудников спасательных служб.

 

Цена: 250 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Кильдиярова Р.Р. Питание здорового и больного ребенка

Автор: Irina от 27-03-2018, 13:39

Кильдиярова Р.Р. Питание здорового и больного ребенка

Кильдиярова Р.Р. Питание здорового и больного ребенка

2014г
128с

Фрагмент книги

В учебном пособии изложены современные принципы питания здоровых и больных детей. Представлены основы подготовки женщины к кормлению ребенка грудью до и после родов, понятие лактации и гипогалактии, преимущества естественного вскармливания, порядок и техника введения прикорма, рекомендации по подбору смесей и организации питания при отсутствии молока у матери, схемы питания с расчетом основных ингредиентов в соответствии с требованиями ВОЗ и Национальной стратегии вскармливания здоровых детей первого года жизни РФ. Приведены основные принципы питания детей старшего возраста. В книге даны сведения по формированию навыков самостоятельного приема пищи, гигиене полости рта младенцев, отлучению от груди матери, алгоритмы, рисунки, а также информация, представленная в виде рисунков, схем диетотерапии детей при наиболее частых заболеваниях.
Учебное пособие представляет интерес для студентов медицинских вузов, может быть использовано в работе врачами-педиатрами, врачами общей практики.
Удобный карманный формат

 

Цена: 60 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Власюк В.В. Патология головного мозга у новорожденных и детей раннего возраста.

Автор: Manager от 27-03-2018, 13:26

Власюк В.В.  Патология головного мозга у новорожденных и детей раннего возраста. Это первая отечественная книга по патологии головного мозга у новорожденных и детей раннего возраста. Книга состоит из 7 глав, в которых рассмотрены вопросы развития головного мозга во внутриутробном периоде, этиология, патогенез, патоморфология и клинические проявления основных поражений мозга, а также внутричерепные кровоизлияния и пороки развития, в том числе уникальные.
В книге также изложены новые и дискуссионные вопросы диагностики заболеваний, приведены классификации поражений, уточнены вопросы нозологии в детской неврологии, которые изучены недостаточно. Читатель получит сведения о том, насколько велико разнообразие форм поражений головного мозга у детей, как эти поражения отличаются от патологии мозга у взрослых и какова роль инфекций, гипоксии, родовой травмы и других факторов в их происхождении.
Текст сопровождают более 450 цветных иллюстраций (фотографии, схемы и графики).
Книга предназначена для патологов, педиатров, акушеров, перинатологов, инфекционистов, детских невропатологов, неонатологов, реаниматологов, специалистов нейровизуализационных методов исследования и судмедэкспертов. Книга может служить учебным пособием или справочником по основным заболеваниям головного мозга у новорожденных и детей раннего возраста.

 

Цена: 550 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Беке К. Анестезия у детей.

Автор: Irina от 27-03-2018, 13:24

Беке К. Анестезия у детей.

Беке К. Анестезия у детей.

2014г
288с
Книга представляет собой удобный справочник по вопросам анестезии и интенсивной терапии у детей. В данном издании приводятся методики, проверенные практикой; информация излагается в лаконичной форме, рекомендации последовательны и четко структурированы.
Авторы уделили большое внимание таким вопросам, как мониторинг систем жизнедеятельности, выбор адекватного метода обезболивания с учетом физиологических особенностей детского организма. В справочнике описаны методики проведения анестезии при отдельных хирургических вмешательствах и сопутствующих заболеваниях, подробно освещаются практические вопросы анестезии у детей; представлен обзор материалов и препаратов для анестезии.
Книга, несомненно, будет полезна студентам медицинских вузов, начинающим специалистам и опытным анестезиологам, а также врачам, которые периодически сталкиваются в своей практике с необходимостью оказывать помощь детям.
Посмотреть фрагмент книги Беке К. "Анестезия у детей".

 

Цена: 280 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Бадалян Л.О. Детская неврология

Автор: Irina от 27-03-2018, 13:19

Бадалян Л.О. Детская неврология

Бадалян Л.О. Детская неврология

Издание включает сведения по семиотике поражения нервной системы у детей и основным нозологическим формам неврологических заболеваний детского возраста. В разделе семиотики приведены данные по пропедевтике нервных болезней, методике исследования нервной системы у детей разного возраста и основным неврологическим симптомокомплексам при поражении головного и спинного мозга, периферической нервной системы. Главы, посвященные основным заболеваниям нервной системы у детей, дополнены современными данными по этиологии, патогенезу, клинике, диагностике и лечению. Издание предназначено для студентов педиатрических факультетов медицинских вузов.

 

Цена: 700 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 27-03-2018, 13:19

Тихомирова В.Д. Детская оперативная хирургия: Практическое руководство

Автор: Irina от 27-03-2018, 13:16

Тихомирова В.Д. Детская оперативная хирургия: Практическое руководство

Тихомирова В.Д. Детская оперативная хирургия: Практическое руководство


2011г
872с
Настоящее руководство, подготовленное ведущими учеными и специалистами крупнейших медицинских центров Санкт-Петербурга и Казани, охватывает все вопросы детской практической хирургии.
Подробно представлена техника хирургических вмешательств, в том числе микрохирургическая техника. С учетом необходимости индивидуализации оперативной техники даны различные варианты операций, представлены ошибки при их выполнении, приведены сведения о мерах по их профилактике и лечению. Даны краткие сведения по эмбриогенезу, возрастной и индивидуальной анатомической изменчивости.
Книга предназначена как для практикующих врачей — детских хирургов общего профиля, так и для других специалистов, имеющих базисные знания по топографической анатомии и оперативной хирургии и некоторый опыт практической работы.
Руководство будет интересно также студентам педиатрических факультетов медицинских вузов.

 

Цена: 600 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

П.Пури, М.Гольварт Атлас детской оперативной хирургии.

Автор: Irina от 27-03-2018, 13:15

Атлас. Руководство.

П.Пури, М.Гольварт  Атлас детской оперативной хирургии.


2009г
648с
Фрагмент книги
Для детских хирургов, общих хирургов, урологов, а также интернов и клинических ординаторов, овладевающих современными методами хирургического лечения детей.
Настоящее руководство по детской хирургии, названное авторами атласом, содержит большой объем информации по патологии, присущей преимущественно детям. В нем подробно описаны и проиллюстрированы детали оперативной техники, также приводятся основные сведения об этиологии, патогенезе, патофизиологии, клинической картине и особенностях диагностики
различных заболеваний.

 

Цена: 800 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 6-05-2018, 10:32

Штаатц, Дагмар Хоннеф, Вернер Пирот Лучевая диагностика. Детские болезни.

Автор: Irina от 27-03-2018, 12:16

Иллюстрированное руководство.

Штаатц, Дагмар Хоннеф, Вернер Пирот Лучевая диагностика. Детские болезни.

2009г
400с
Фрагмент книги Гундула Штаатц, Дагмар Хоннеф, Вернер Пирот Лучевая диагностика. Детские болезни.
Книга входит в серию «Dx-Direct!», посвященную визуализационным методам диагностики различных органов и систем. Все книги серии построены по единой схеме, которая предусматривает обзор важнейших заболеваний и патологических состояний с кратким описанием их этиологии, патогенеза и клинических проявлений, тактики лечения и прогноза. В каждом разделе подробно представлены визуализационные методы инструментальной диагностики (рентгеновское исследование, УЗИ, КТ, МРТ и т.п.), необходимые проекции и режимы для диагностики той или иной патологии, радиологические симптомы, дифференциальная диагностика.
Практическое руководство «Лучевая диагностика. Детские болезни» будет полезно врачам-рентгенологам и педиатрам, а также студентам, клиническим ординаторам, аспирантам медицинских вузов и факультетов.

 

Цена: 430 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 27-03-2018, 12:16