MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Крамарьов С.О. Інфекційні хвороби в дітей.

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:52

Крамарьов С.О. Інфекційні хвороби в дітей.

Крамарьов  С.О. Інфекційні хвороби в дітей.


2010р
392с
У підручнику представлено класичні і нові дані про інфекційні хвороби в дітей. Наведено сучасні відомості про етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічну картину, методи діагностики та лікування найпоширеніших інфекційних захворювань серед дітей в Україні. До кожної теми подано перелік питань і тестів для самоконтролю засвоєних знань.
Для студентів і лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

Цена: 170 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Бабак О.Я. Клиническая фармакология

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:51

Бабак О.Я. Клиническая фармакология

Бабак О.Я. Клиническая фармакология


2012г
728с

В учебнике освещены основы и наиболее важные разделы современной клинической фармакологии, а также представлен краткий исторический обзор ее развития.
Составляя этот учебник, авторы преследовали цель научить будущего врача правильно назначать лекарственные средства на основе анализа объективных показателей состояния пациента и клинико-фармакологической характеристики лекарственных средств.
Второе издание дополнено разделом "Средства, используемые для местной анестезии".
Для студентов медицинских факультетов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации и студентов высших фармацевтических учебных заведений IV уровня аккредитации.
Содержание:
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ПРЕДИСЛОВИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ
Предмет и задачи клинической фармакологии
Клиническая фармакокинетика
Клиническая фармакодинамика
РАЗДЕЛ 2. КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТДЕЛЬНЫХ ФАРМАКОТЕРАПЕВ-ТИЧЕСКИХ ГРУПП
Антигипертензивные препараты
Диуретические лекарственные средства
Антиаритмические лекарственные средства
Гиполипидемические препараты
Лекарственные средства, влияющие на инотропную функцию миокарда
Лекарственные препараты, применяемые при повышенной свертываемости крови
Антиангинальные и антиишемические лекарственные средства
Препараты, применяемые для лечения заболеваний пищеварительного канала
Лекарственные средства, восстанавливающие функцию печени
Препараты, улучшающие бронхиальную проходимость
Нестероидные противовоспалительные лекарственные препараты
Антиаллергические лекарственные средства
Лекарственные препараты, влияющие на иммунитет
Лекарственные средства, применяемые в неврологической практике
Психотропные препараты
Aнтибактериальные, противогрибковые и антивирусные лекарственные средства
Противоопухолевые препараты
Антипаразитарные лекарственные средства
Противотуберкулезные лекарственные средства
Препараты железа
Витамины
Лекарственые препараты, влияющие на минеральный гомеостаз костной ткани
Растительные лекарственные средства
РАЗДЕЛ 3. СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ
РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕМЕНТЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ВЛИЯНИЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

Цена: 260 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Бабак О.Я., Біловола О.М., Чекмана І.С. Клінічна фармакологія

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:51

Підручник

 Бабак О.Я., Біловола О.М., Чекмана І.С. Клінічна фармакологія


768с
Для студентів фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів ІV рівня акредитації.
У підручнику викладено основи та висвітлено найбільш важливі розділи сучасної клінічної фармакології, подано короткий історичний огляд розвитку науки.
Автори мали на меті навчити майбутнього лікаря правильно призначати найбільш ефективні препарати, аналізуючи необхідну кількість інформативних і об'єктивних показників стану пацієнта і клініко-фармакологічну характеристику лікарських засобів.

 

Цена: 240 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 25-07-2018, 12:51

Риков С.О. Сліпота та слабкозорість. Шляхи профілактики в Україні.

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:49

Риков С.О. Сліпота та слабкозорість. Шляхи профілактики в Україні.

Риков С.О. Сліпота та слабкозорість. Шляхи профілактики в Україні.


2011р
268с
Науково-методичне видання «Сліпота та слабкозорість. Шляхи профілактики в Україні» серії «Бібліотека «Здоров’я України» надає інформацію з погляду доказової медицини щодо сучасного стану проблеми сліпоти, шляхів її розв’язання у рамках глобальної ініціативи ВООЗ «Vision 2020». Освітлюються сучасні методи діагностики та лікування захворювань, що є значними чинниками інвалідності в Україні – вікова макулодистрофія, діабетична ретинопатія, глаукома.
Видання призначене для лікарів-офтальмологів, лікарів загальної практики та лікарів інших спеціальностей, буде корисним для студентів медичних вузів.

 

Цена: 100 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Ярыгин В.Н., Глинкина В.В., Волков И.Н. Биология. В 2-х томах.

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:48

Ярыгин В.Н., Глинкина В.В., Волков И.Н. Биология. В 2-х томах.

Ярыгин В.Н., Глинкина В.В., Волков И.Н. Биология. В 2-х томах.

1296с
В учебнике изложен курс биологии для студентов медицинских вузов. Охарактеризованы сверхновые биологические (биомедицинские) дисциплины - геномика, протеомика, метаболомика, биология живых систем, освещены основные свойства жизни, приведены основные гипотезы происхождения жизни. Биологические основы жизнедеятельности и развития живых форм, включая человека, рассмотрены в соответствии с всеобщими уровнями организации жизни. Определены принципиальные события, обусловливающие эволюционный процесс на молекулярно-генетическом, клеточном, онтогенетическом (1-й том), популяционно-видовом и биогеоценотическом (2-й том) уровнях организации жизни. Изложены особенности проявления общебиологических закономерностей в индивидуальном развитии и популяциях людей, их значимость для медицинской практики.
Особое внимание уделено биосоциальной сущности человека и его роли во взаимоотношениях с природой, а также вопросам общей экологии и экологии человека. В области частной экологии детально рассмотрены вопросы медицинской паразитологии. Рассмотрены современные представления об антропогенезе, человеческих расах и расогенезе, об адаптивных (экологических) типах людей.
Учебник предназначен студентам медицинских вузов.

 

Цена: 1450 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Сенча А.Н., Евсеева Е.В., Петровский Д.А., Патрунов Ю.Н., Сергеева Е.Д. Методики ультразвукового исследования в диагностике рака молочной железы.

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:47

Сенча А.Н., Евсеева Е.В., Петровский Д.А., Патрунов Ю.Н., Сергеева Е.Д. Методики ультразвукового исследования в диагностике рака молочной железы.

Сенча А.Н., Евсеева Е.В., Петровский Д.А., Патрунов Ю.Н., Сергеева Е.Д. Методики ультразвукового исследования в диагностике рака молочной железы.


152с
В основу книги положены материалы собственных исследований авторов и практический опыт использования комплекса новейших методик ультразвукового исследования в диагностике рака молочной железы, изучении состояния регионарных зон лимфоотока. Цель книги – помочь практикующим специалистам ультразвуковой, лучевой диагностики, маммологам, гинекологам, врачам общей практики систематизировать знания по эффективному использованию в своей практике новейших технологий ультразвукового исследования, обучить основам комплексной первичной и дифференциальной диагностики патологии молочных желез.
Издание хорошо иллюстрировано, содержит большое количество рисунков, эхограмм.
Книга предназначена для специалистов ультразвуковой диагностики, маммологов, гинекологов, врачей общей практики, специалистов смежных специальностей.

Содержание:
Глава 1. Современное состояние проблемы и вопросы ранней диагностики рака молочной железы с использованием методов лучевой визуализации.
Глава 2. Технология ультразвукового исследования молочной железы.
Глава 3. Анатомические особенности строения и варианты ультразвукового изображения неизмененной молочной железы.
3.1. Анатомические особенности строения молочной железы.
3.2. Варианты ультразвукового изображения неизмененной молочной железы.
3.3. Возрастные особенности молочной железы.
Глава 4. Современные методики и технологии ультразвукового исследования в диагностике рака молочной железы
4.1. Режим серой шкалы.
4.2. Тканевая гармоника.
4.3. Цветовой колорайзинг.
4.4. Цветовое допплеровское и энергетическое картирование.
4.5. Спектральная импульсная допплерография.
4.6. Трехмерная реконструкция изображения.
4.7. Ультразвуковая эластография.
4.8. Другие методики и технологии ультразвукового исследования.
Глава 5. Классификация рака молочной железы. Ультразвуковая характеристика некоторых форм рака.
Глава 6. Ультразвуковое исследование зон регионарного метастазирования при раке молочной железы.
6.1. Ультразвуковая характеристика неизменённых лимфатических узлов.
6.2. Ультразвуковые признаки метастазов в регионарные лимфатические узлы.
6.3. Ультразвуковая диагностика отдаленных метастазов рака молочной железы.
Глава 7. Дифференциальная ультразвуковая диагностика рака молочной железы.
7.1. Дифференциальная диагностика с доброкачественными образованиями.
7.2. Дифференциальная диагностика с неопухолевыми заболеваниями.

 

Цена: 230 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Гринберг, Нейрохирургия.

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:45

Марк С.Гринберг Нейрохирургия.

Гринберг, Нейрохирургия.

2010г
1010с
Данная книга является всеобъемлющим клиническим руководством по нейрохирургии, выдержавшим большое число изданий на английском и других языках. При переводе
оригинального 5-го издания книги по 4-му изданию были восстановлены некоторые практические аспекты, удаленные из книги автором вследствие выхода в свет отдельного практикума.
Книга будет полезна нейрохирургам, неврологам, студентам, ординаторам, аспирантам и преподавателям медицинских вузов и факультетов.

 

Цена: 1750 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 25-07-2018, 12:45

Хэмптон Дж.Р. Основы ЭКГ (пер. с англ. Плешкова Ф.И.)

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:39

Руководство

Хэмптон Дж.Р. Основы ЭКГ (пер. с англ. Плешкова Ф.И.)


224с
В книге всемирно известного британского автора в простой для усвоения форме даны основы электрокардиографии, позволяющие читателю за короткий срок самостоятельно освоить и начать использовать данный метод исследования.
Для студентов, врачей-стажеров, терапевтов, кардиологов, а также врачей других специальностей, желающих быстро приобрести или освежить знания по ЭКГ. В книге всемирно известного британского автора в простой для усвоения форме даны основы электрокардиографии, позволяющие читателю за короткий срок самостоятельно освоить и начать использовать данный метод исследования.
Для студентов, врачей-стажеров, терапевтов, кардиологов, а также врачей других специальностей, желающих быстро приобрести или освежить знания по ЭКГ.

 

Цена: 280 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 25-07-2018, 12:39

Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е., Сергеев И.И. Психиатрия

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:37

Учебник

Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е., Сергеев И.И. Психиатрия

2008г
576с
В учебнике изложены основные вопросы психиатрии в сравнительно-возрастном плане. В разделе частной психиатрии традиционное освещение основных психических заболеваний дополнено такими актуальными в настоящее время темами, как психические расстройства при СПИДе, ожоговой болезни, психосоматические заболевания, психические нарушения при стихийных бедствиях и катастрофах. Наряду с изложением вопросов терапии и реабилитации психически больных уделено внимание неотложной психиатрической помощи.
Для студентов лечебных и педиатрических факультетов медицинских вузов.

Содержание:
Предисловие 3
Введение в психиатрию. — Я. Д. Лакосина, М. В. Коркина .... 5
Глава 1. Современные направления в психиатрии. —
А. Е. Личко] 13
Часть первая. ПРОПЕДЕВТИКА ПСИХИАТРИИ
Глава 2. Методы обследования психически больных. —
| А. Е. Личко] 19
Глава 3. Классификация психических болезней. —
| А. Е. Личко] 35
Глава 4. иощие закономерности динамики психических заболе¬
ваний. — Я. Д. Лакосина 39
Часть вторая. ОБЩАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ
Глава 5. Расстройства ощущений, восприятий и представле¬
ний. — М. В. Коркина 56
Глава 6. Расстройства памяти и интеллекта. —
М. В. Коркина 70
Глава 7. Расстройства мышления. — М. В. Коркина 77
Глава 8. Эмоциональные расстройства. — Я. Д. Лакосина ... 100
Глава 9. Волевые расстройства. — Н. Д. Лакосина 115
Глава 10. Психомоторные расстройства. — Я. Д. Лакосина .... 120
Глава 11. Нарушения сознания и самосознания 132
11.1 Нарушения сознания. — Я. Д. Лакосина 132
11.2 Нарушения самосознания. — М. В. Коркина ... 145
Глава 12. Нарушения личности. —| А. Е. ЛичксЖ 148
Глава 13. Лечение и реабилитация. — А. Е. Личко] 153
Часть третья. ЧАСТНАЯ ПСИХИАТРИЯ
Глава 14. Психические нарушения при черепно-мозговых трав¬
мах. — Я. Д. Лакосина 175
Глава 15. Алкоголизм и алкогольные психозы. —
А.Е. Личко] .._._._._._.. 192
Глава 16. Наркомании и токсикомании. —|Л. Е. Личкд 224
Глава 17. Интоксикационные психические расстройства. —
А. Е. Личко] 253
Глава 18. Психические нарушения при ожоговой болезни. —
Я. Д. Лакосина, Г. В. Николаев 260
Глава 19. Психические нарушения при общих и мозговых инфек¬циях и СПИДе. — М. А. Цивилько, М. В. Коркина . . 268
607

Глава 20. Психические нарушения при сифилитическом пораже¬
нии головного мозга (сифилис мозга и прогрессивный
паралич). — М. В. Коркина 293
Глава 21. Психические нарушения при сосудистых заболеваниях
головного мозга. — М. В. Коркина 310
Глава 22. Психические расстройства при опухолях головного моз¬
га. — И. Д. Лакосина 323
Глава 23. Психические нарушения при соматических заболевани¬
ях. — М. В. Коркина 331
Глава 24. Эпилепсия (эпилептическая болезнь). —
М. В. Коркина . 354
Глава 25. Шизофрения. — А. Е. Личко 374
Глава 26. Маниакально-депрессивный психоз. —
Я. Д. Лакосина 403
Глава 27. Психические расстройства позднего возраста. —
И. И. Сергеев 422
Глава 28. Психогенные заболевания. — Я. Д. Лакосина 444
Глава 29. Психические расстройства при стихийных бедствиях и
катастрофах. — М. В. Коркина 488
Глава 30. Психосоматические расстройства. — М. В. Коркина,
В. В. Марилов 501
Глава 31. Нервная анорексия, нервная булимия. —
М. В. Коркина 512
Глава 32. Расстройства личности (психопатии, психопатоподоб-
ные нарушения, патологическое развитие личности). —
А. Е. Личко] „_^_._^_._^. .... 520
Глава 33. Психосексуальные расстройства. —| А. Е. Личко | .... 536
Глава 34. Олигофрении. — М. В. Коркина 549
Глава 35. Задержки темпа психического развития (замедление
психического развития). — И. Д. Лакосина 579
Глава 36. Организация психиатрической помощи. —
Я. Д. Лакосина, В. М. Морковкин 586
Рекомендуемая литература 598
Предметный указатель 601

 

Цена: 300 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 25-07-2018, 12:37

Рафмелл Д.П., Нил Д.М., Вискоуми К.М. Регионарная анестезия

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:09

Руководство

Рафмелл Д.П., Нил Д.М., Вискоуми К.М. Регионарная анестезия


2012г
272с
Предлагаемая книга содержит современные сведения по практическому применению регионарной анестезии. Они касаются клинико-анатомических материалов, методических разработок и новых лекарственных препаратов.
Книга предназначена для анестезиологов, травматологов, хирургов и всех специалистов, которых интересуют проблемы регионарной анестезии, а также студентов-медиков старших курсов.

 

Цена: 400 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 25-07-2018, 12:09