MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Труфанов Г.Е, Петров С.Б. Лучевая диагностика опухолей почек, мочеточников и мочевого пузыря

Автор: Irina от 25-07-2018, 13:03

Труфанов Г.Е, Петров С.Б. Лучевая диагностика опухолей почек, мочеточников и мочевого пузыря

Труфанов Г.Е, Петров С.Б. Лучевая диагностика опухолей почек, мочеточников и мочевого пузыря

2008 г.
198 стр.
Издательство: Элби
переплет: обложка
Монография посвящена возможностям лучевых методов исследования в диагностике опухолей почек, мочеточников и мочевого пузыря. На основе анализа литературных данных рассматриваются вопросы рентгенодиагностики, УЗИ, КТ и МРТ различных опухолей мочевых органов на современном этапе. Отдельная глава посвящена методикам МРТ при обследовании пациентов с опухолями мочевых органов. Представлены оптимальные протоколы визуализации почек, мочеточников и мочевого пузыря при высокопольной МРТ и их нормальная МР-анатомия. Подробно изложена КТ, МРТ, УЗ- и рентгенологическая семиотика опухолей почек, мочеточников и мочевого пузыря с определением чувствительности, специфичности и точности этих методов на основе собственного опыта и сопоставлении радиологических и морфологических данных. Для специалистов по лучевой диагностике, урологов и врачей смежных специальностей. Монография может быть рекомендована для подготовки специалистов в системе последипломного профессионального образования.

 

Цена: 120 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 25-07-2018, 13:03

Смольська Л.Ю., Кісельова О.Г., Латинська мова і основи медичної термінології.

Автор: Irina от 25-07-2018, 13:01

Смольська Л.Ю., Кісельова О.Г., Латинська мова і основи медичної термінології.

Смольська Л.Ю., Кісельова О.Г., Латинська мова і основи медичної термінології.

2008г
360с
Підручник складено з урахуванням вимог Болонської кредитно-модульної системи.
Мета його - навчити студента не лише основ латинської граматики, а й медичної термінології (анатомо-гістологічної, фармацевтичної та клінічної). У підручнику враховано зміни, внесені в останні видання міжнародних анатомічної і гістологічної, а також хімічної номенклатур. Розширено і поглиблено виклад тем клінічної та фармацевтичної термінології. Уміщено цікавий інформативно-пізнавальний матеріал з різних галузей стародавньої медицини.
З розвитком медицини як окремої науки, з остаточним виокремленням медичної термінології послабилися її зв'язки з іншими науками, тому латинська мова - важливий засіб розширення кругозору майбутнього лікаря. У підручнику наведено латинські крилаті вислови, засвоєння яких не лише сприятиме вивченню латинської мови, а й допомагатиме наблизитися до розуміння неповторного та мудрого світу античності. Наприкінці подано таблиці латино-грецьких суфіксів і префіксів, а також кінцевих терміноелементів, латино-український і україно-латинський словники, які відображають лексику, використану у вправах.
Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

 

Цена: 150 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Філімонов В.І., Фізіологія людини.

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:56

Філімонов В.І., Фізіологія людини.

Філімонов В.І., Фізіологія людини.


2010р
776с
Пропонований підручник є фундаментальним посібником з фізіології людини. Його підготовано відповідно до програми з нормальної фізіології для вищих медичних навчальних закладів України, а також з урахуванням вимог Болонської конвенції із реформування системи освіти. Під час викладення матеріалу застосовано функціональний принцип, тоді як раніше практикували морфофукціональний підхід. Це дає змогу сформувати більш точне уявлення про взаємозв'язок функцій окремих органів, які становлять функціональні системи організму. Підручник містить розділи для позааудиторного вивчення, а також тести для самоконтролю знань студентів.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, а також для студентів інших вищих навчальних закладів, де вивчають фізіологію людини. Крім того, підручник може бути корисний для лікарів усіх спеціальностей.

 

Цена: 240 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Ковальова О.М., Лісовий В.М., Шевченко С.І., Фролова Т.В. Догляд за хворими: Практика.

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:53

Ковальова О.М., Лісовий В.М., Шевченко С.І., Фролова Т.В. Догляд за хворими: Практика.

Ковальова О.М., Лісовий В.М., Шевченко С.І., Фролова Т.В. Догляд за хворими: Практика.


488с
У підручнику на сучасному науково-методичному рівні розглянуто основні питання особливостей догляду за хворими, його роль та організація у лікувальному процесі в умовах стаціонару.
Матеріал викладено відповідно до навчальної програми дисципліни "Догляд за хворими (практика)" для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, затвердженій ЦМК МОЗ України (2008). Підручник складається з трьох розділів згідно з трьома змістовими модулями навчальної програми.
Змістовий модуль 1. Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю.
Змістовий модуль 2. Догляд за хірургічними хворими.
Змістовий модуль 3. Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару.
У першому розділі розглянуто питання загального та спеціального догляду за хворими терапевтичного профілю, надано структурно-функціональну характеристику терапевтичного стаціонару та обов'язки його працівників, особливості санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів, перелік медичної документації.
На сучасному методологічному рівні викладено принципи догляду за хворими з різною патологією та різного віку, за хворими з підвищеною температурою тіла. Розглянуто питання і алгоритм надання першої допомоги при невідкладних станах, запропоновано методику й техніку виконання найпростіших реанімаційних заходів. Окремо викладено питання щодо застосування основних видів лікарських засобів та найпростіших методів фізичної терапії, догляд за хворими під час проведення фізіотерапевтичних процедур.
Другий розділ присвячено догляду за хірургічними хворими, гігієні та роботі середнього медичного персоналу в умовах хірургічного відділення: операційній, перев'язувальній; антисептики, стерилізації перев'язувального матеріалу, операційної білизни. Особлива увага приділяється підготовці хворих до операцій та догляду в післяопераційний період. Окремо розглянуто питання десмургії, описано типові бинтові пов'язки на окремі частини тіла.
У третьому розділі вміщено матеріал із догляду за хворими дітьми в лікувально-діагностичному процесі. Розглянуто особливості гігієни новонароджених та дітей 1-го року життя, догляду за ними; догляду за дітьми з гарячкою; особливості уведення лікарських засобів; організацію харчування здорових дітей раннього віку.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

 

Цена: 250 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Крамарьов С.О. Інфекційні хвороби в дітей.

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:52

Крамарьов С.О. Інфекційні хвороби в дітей.

Крамарьов  С.О. Інфекційні хвороби в дітей.


2010р
392с
У підручнику представлено класичні і нові дані про інфекційні хвороби в дітей. Наведено сучасні відомості про етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічну картину, методи діагностики та лікування найпоширеніших інфекційних захворювань серед дітей в Україні. До кожної теми подано перелік питань і тестів для самоконтролю засвоєних знань.
Для студентів і лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

Цена: 170 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Бабак О.Я. Клиническая фармакология

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:51

Бабак О.Я. Клиническая фармакология

Бабак О.Я. Клиническая фармакология


2012г
728с

В учебнике освещены основы и наиболее важные разделы современной клинической фармакологии, а также представлен краткий исторический обзор ее развития.
Составляя этот учебник, авторы преследовали цель научить будущего врача правильно назначать лекарственные средства на основе анализа объективных показателей состояния пациента и клинико-фармакологической характеристики лекарственных средств.
Второе издание дополнено разделом "Средства, используемые для местной анестезии".
Для студентов медицинских факультетов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации и студентов высших фармацевтических учебных заведений IV уровня аккредитации.
Содержание:
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ПРЕДИСЛОВИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ
Предмет и задачи клинической фармакологии
Клиническая фармакокинетика
Клиническая фармакодинамика
РАЗДЕЛ 2. КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТДЕЛЬНЫХ ФАРМАКОТЕРАПЕВ-ТИЧЕСКИХ ГРУПП
Антигипертензивные препараты
Диуретические лекарственные средства
Антиаритмические лекарственные средства
Гиполипидемические препараты
Лекарственные средства, влияющие на инотропную функцию миокарда
Лекарственные препараты, применяемые при повышенной свертываемости крови
Антиангинальные и антиишемические лекарственные средства
Препараты, применяемые для лечения заболеваний пищеварительного канала
Лекарственные средства, восстанавливающие функцию печени
Препараты, улучшающие бронхиальную проходимость
Нестероидные противовоспалительные лекарственные препараты
Антиаллергические лекарственные средства
Лекарственные препараты, влияющие на иммунитет
Лекарственные средства, применяемые в неврологической практике
Психотропные препараты
Aнтибактериальные, противогрибковые и антивирусные лекарственные средства
Противоопухолевые препараты
Антипаразитарные лекарственные средства
Противотуберкулезные лекарственные средства
Препараты железа
Витамины
Лекарственые препараты, влияющие на минеральный гомеостаз костной ткани
Растительные лекарственные средства
РАЗДЕЛ 3. СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ
РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕМЕНТЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ВЛИЯНИЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

Цена: 260 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Бабак О.Я., Біловола О.М., Чекмана І.С. Клінічна фармакологія

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:51

Підручник

 Бабак О.Я., Біловола О.М., Чекмана І.С. Клінічна фармакологія


768с
Для студентів фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів ІV рівня акредитації.
У підручнику викладено основи та висвітлено найбільш важливі розділи сучасної клінічної фармакології, подано короткий історичний огляд розвитку науки.
Автори мали на меті навчити майбутнього лікаря правильно призначати найбільш ефективні препарати, аналізуючи необхідну кількість інформативних і об'єктивних показників стану пацієнта і клініко-фармакологічну характеристику лікарських засобів.

 

Цена: 240 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 25-07-2018, 12:51

Риков С.О. Сліпота та слабкозорість. Шляхи профілактики в Україні.

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:49

Риков С.О. Сліпота та слабкозорість. Шляхи профілактики в Україні.

Риков С.О. Сліпота та слабкозорість. Шляхи профілактики в Україні.


2011р
268с
Науково-методичне видання «Сліпота та слабкозорість. Шляхи профілактики в Україні» серії «Бібліотека «Здоров’я України» надає інформацію з погляду доказової медицини щодо сучасного стану проблеми сліпоти, шляхів її розв’язання у рамках глобальної ініціативи ВООЗ «Vision 2020». Освітлюються сучасні методи діагностики та лікування захворювань, що є значними чинниками інвалідності в Україні – вікова макулодистрофія, діабетична ретинопатія, глаукома.
Видання призначене для лікарів-офтальмологів, лікарів загальної практики та лікарів інших спеціальностей, буде корисним для студентів медичних вузів.

 

Цена: 100 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас